Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Aneks do umowy – kiedy jest podpisywany?

Aneks do umowy – kiedy jest podpisywany?

Gdy zmieniają się warunki umowy, w takim przypadku powinniśmy pamiętać o tym, aby także to odpowiednio potwierdzić – w tym celu konieczne jest podpisanie tak zwanego aneksu do umowy. Jakie informacje należy w nim zawrzeć?

Zawieramy liczne umowy, z czego wiele z nich rozciąga się w czasie. W związku z tym może zajść konieczność zmiany umowy w wyniku działania różnych czynników. Zmiana ta wcale nie musi oznaczać, że umowę trzeba zrywać i podpisywać ją od nowa – wystarczy przygotować aneks do umowy.

Czym jest aneks do umowy?

Jeśli są potrzebne zmiany w umowie, w takim przypadku aneks jest najczęściej wybieraną formą potwierdzenia tych właśnie zmian. Dotyczy to zarówno umów podpisywanych osobiście, jak również stosowany w przypadku tych zawartych on-line.

Przepisy wymagają, aby aneks do umowy był sporządzony dokładnie w taki sposób, w jaki określono w uprzednio zawartej umowie. Zatem umowa podpisana pisemnie musi mieć również sporządzona jako dokument pisemny. Gdy umowa była podpisana notarialnie, powinniśmy również pamiętać o tym, że konieczne jest podpisanie aneksu do umowy w sposób notarialny.

Aneks do umowy może posłużyć do:

• zmiany postanowienia umowy

• dodania nowych postanowień

• uchylenia postanowień

Gdy sporządza się aneks, można więc zmienić treść umowy w dowolny sposób, który odpowiada stronom. Przykładowo, w aneksie można zwiększyć wartość kontraktu, podwyższyć wypłatę dla pracownika, zmienić warunki spłaty pożyczki albo kredytu, wydłużyć czas na najem lokalu. Także aneks może być wykorzystany do skorygowania tych błędów, które znalazły się w umowie.

Do jednej umowy możemy podpisać dowolną liczbę aneksów. Nie musimy wtedy zrywać i sporządzać za każdym razem nowej umowy. Przygotowanie aneksu jest wygodniejsze i szybsze.

Główne elementy aneksu do umowy:

• wskazanie na umowę, której aneks dotyczy wraz z jej numerem, datą i miejscem podpisania

• określenie stron umowy oraz stron aneksu

• wskazanie na zmiany, które zostaną wprowadzone przez aneks

Pierwsza część aneksu zawiera informacje, które dotyczą umowy, do której aneks się odnosi. Dokument powinien być również odpowiednio zatytułowany, na przykład jako „Aneks do umowy najmu” czy „Aneks do umowy o pracę”.

Kolejna część aneksu to zmiany, które będą wprowadzone do umowy. Najczęściej nie przepisuje się wszystkich zapisów z oryginalnej umowy, ale wskazuje się na miejsce zapisów – konkretne punkty, paragrafy. Z aneksu musi jasno wynikać, do czego odnoszą się konkretne zmiany.

W aneksie powinna znaleźć się również informacja o tym, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

Aneks do umowy powinien być również podpisany przez dwie strony. Każda strona otrzymuje swój aneks. Powinien być on przechowywany wraz z pierwotną umową, do której się odnosi.

Jak samodzielnie przygotować aneks?

W internecie możemy znaleźć różne szablony aneksów do umowy. Są to zarówno aneksy ogólne, jak również dokumenty o konkretnym przeznaczeniu, na przykład aneks do umowy o pracę, aneks do wynajmu, aneks do pożyczki.

Podsumowując, jeśli w umowie mają zmienić się konkretne postanowienia, muszą być one zawarte w aneksie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.