Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Auto zastępcze z OC – kiedy nam przysługuje?

Auto zastępcze z OC – kiedy nam przysługuje?

Ubezpieczenie OC pozwala w sytuacji wypadku na skorzystanie z auta zastępczego. Liczyć można między innymi za uzyskanie odszkodowanie za brak możliwości użytkowania samochodu. Utrata samochodu w wyniku wypadku bywa zawsze problemem, więc wynajęcia samochodu zastępczego pozwala na zapewnienie możliwości dalszego użytkowania samochodu do czasu naprawienia szkody w samochodzie, który uległ wypadkowi.

Jednak przy decydowaniu się na auto zastępcze w ramach polisy OC trzeba brać pod uwagę, że ubezpieczyciel nie będzie zapewniał środków finansowych, które pozwalają na wynajęcie samochodu. Natomiast ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić środki finansowe gdy wybierze się samochód pod wynajem.

Wynajęcie samochodu zastępczego ma duże znaczenie z punktu widzenia przede wszystkim zapewnienia możliwości dostania się do pracy czy dalszego realizowania działalności biznesowej. Jeśli naprawa samochodu będzie trwała kilka dni wówczas brak posiadania zastępczego samochodu może być bardzo dużym problemem. Dobrym rozwiązaniem jest więc wynajmować zastępcze samochody.

Ubezpieczyciel zwraca koszty

Firmy ubezpieczeniowe zwracają ubezpieczonym, których samochód został uszkodzony nie z ich winy środki finansowe za wykonanie naprawy. Jednocześnie do kosztów zwracanych przez ubezpieczycieli zaliczają się również koszty użytkowania, czyli wynajmowania samochodu zastępczego.

W ten sposób można liczyć na to, że za zastępczy pojazd nie trzeba będzie płacić z własnej kieszeni. Jednocześnie przy wynajmowaniu samochodu zastępczego niezbędne jest dokumentowanie wydatków. Pozwala to następnie wystąpić do ubezpieczyciela o zwrócenie poniesionych już kosztów.

Jak uzyskać zastępcze auto?

Gdy chce się uzyskać zastępcze auto niezbędne jest poinformowanie o tym ubezpieczyciela w momencie zgłaszania szkody. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia, gdyż poszczególne firmy ubezpieczeniowe mogą mieć nieco inną politykę w zakresie udostępniania samochodów zastępczych.

Są takie firmy, które oferują udostępnienie samochodu zastępczego. Z drugiej strony są takie firmy, które będą oferowały pokrycie kosztów wynajmowania. Ważne jest uzyskanie informacje, jakie rozwiązanie stosuje firma, w której posiada się polisę OC. Jednocześnie przy posiadaniu samochodu zastępczego nie trzeba udowadniać takiego stanu firmom ubezpieczeniowym.

Kiedy auto nie przysługuje?

Gdy wynajmuje się samochody zastępcze bardzo ważne jest decydowanie się na nie w sytuacji gdy ma to uzasadnienie. Ubezpieczyciele mogą bowiem odmówić zapewnienia samochodu zastępczego przypadku niecelowego czy ekonomicznie nieuzasadnionego użytkowania takiego samochodu.

Dotyczy to między innymi takich sytuacji, gdy posiada się inny samochód czy też gdy w rodzinie jest więcej, niż jeden samochód, z którego można korzystać w trakcie realizowania naprawy samochodu, który uległ wypadkowi.

Oczywiście odmowa ze strony firm ubezpieczeniowych może dotyczyć jedynie samochodów, które mogą spełniać dokładnie takie same funkcje co samochód uszkodzony a jest to ważne choćby w przypadku samochodów używanych do działalności gospodarczej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.