Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Komornik a brak spłaty pożyczki

Komornik a brak spłaty pożyczki

Nieterminowe spłacenie pożyczek i kredytów nie wróży niczego dobrego. Jednak powinniśmy pamiętać, że jako dłużnicy również mamy określone prawa. Jak wobec tego sprawa wygląda wtedy, gdy nie mamy środków na spłatę zadłużenia i kiedy możemy liczyć na wizytę komornika?

Schemat zazwyczaj wygląda tak samo. Bierzemy pożyczkę lub kredyt, gdy jesteśmy w dobrej kondycji finansowej, następnie ma miejsce nieprzewidziana sytuacja, na przykład utrata pracy, która powoduje, że nie starcza nam środków na raty. Zwykle kilkudniowe opóźnienie w spłacie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ale już powyżej miesiąca od terminu spłaty ostatniej raty możemy wpaść w tarapaty.

Jeżeli nie spłacamy rat i jednocześnie nie skontaktowaliśmy się z instytucją pożyczającą pieniądze, jej pracownicy będą próbowali skontaktować się z nami. Na tym etapie warto pomyśleć o rozłożeniu długu na mniejsze raty, które zmieszczą się w naszym budżecie. Zwykle banki i firmy pożyczkowe idą wtedy na rękę klientowi, chociaż niektóre mogą zażyczyć sobie dodatkowych opłat za zmianę warunków.

Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest samodzielne skontaktowanie się z pożyczkodawcą i ustalenie z nim nowego, wygodnego dla ciebie terminu spłaty zaległej raty pożyczki. Niektóre firmy pożyczkowe oferują również tak zwane „Wakacje od spłaty” które polegają na miesięcznej przerwie w spłatcie kapitału. Taką możliwość daje na przykład firma Aasa.

Na początku windykacja

Jeśli nie wyjdziemy z inicjatywą naprzeciw swoim problemom finansowym, rozpoczyna się windykacja. Banki i firmy pożyczkowe współpracują z firmami windykacyjnymi, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów. Ich zadaniem jest tak zwana windykacja polubowna. Polega ona głównie na dzwonieniu do klienta oraz wysyłaniu listów w celu porozumienia się w kwestii spłaty zaległości.

Windykator przypomina dłużnikowi o tym, co mu grozi, namawia do spłaty długu, także z możliwością jego rozłożenia na mniejsze raty. Nie może on jednak nękać i szantażować dłużnika. Nie musimy też wpuszczać go do domu. Należy jednak pamiętać, że unikanie kontaktu z windykatorem grodzi pewnymi konsekwencjami, które i tak nie spowodują uniknięcia spłaty zobowiązań.

Komornik odzyskuje dług

Jeżeli dłużnik nie jest skłonny do współpracy z windykatorem, unika kontaktu, nie spłaca zadłużenia, w takim przypadku sprawa zwykle po paru miesiącach zostaje przekazana do sądu. Jeżeli rozprawa zakończy się dla dłużnika niekorzystnie, wówczas może dojść do egzekucji wykonanej przez komornika.

Na początku komornik zwykle chce zająć wynagrodzenie za pracę. Zgodnie z przepisami nie może jednak podjąć całej sumy, ale pozostawić taką, która jest możliwa do egzystencji. Może również przeprowadzić zajęcie komornicze wskazanego przez wierzyciela mienia, na przykład może być to samochód, sprzęt RTV, nieruchomość. Dłużnik dodatkowo obciążany jest kosztami postępowania egzekucyjnego, czyli wynagrodzeniem dla komornika.

Wpisanie na listę dłużników

Warto też wspomnieć, że jeżeli nie spłacimy zadłużenia w terminie do 30 dni, informacje na ten temat trafią na „czarne listy” dłużników, na przykład w bazach BIK oraz innych biurach informacji. Obniżają one scoring klienta, czyli liczbę punktów wyrażających jego wiarygodność kredytową. W konsekwencji możemy mieć trudności z otrzymaniem pożyczki lub kredytu w przyszłości, ponieważ będziemy figurowali w bazie jako nierzetelny klient.

****Podsumowując, najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, w której do gry wchodzi komornik. Jeżeli mamy problemy ze spłatą pożyczki ratalnej czy chwilówki, zawsze lepiej dogadać się z pożyczkodawcą.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.