Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Co to jest i na co wpływa WIBOR?

Co to jest i na co wpływa WIBOR?

W kontekście pożyczek i kredytów często pojawia się termin WIBOR. Nie każdy klient banków czy firm pożyczkowych zdaje sobie sprawę z tego, czym w rzeczywistości jest WIBOR i w jaki sposób wpływa on na pożyczkę. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi WIBOR-u.

WIBOR, czyli skrót od Warsaw InterBank Offered Rate, inaczej „Stawka pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym”, jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek pozostałym bankom. Inaczej jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Możemy wobec tego wskazać, że jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Jak oblicza się WIBOR?

Stopa procentowa WIBOR jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR. Średnia jest obliczana po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają w tym celu stawki oprocentowania, po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom. Informacje te przekazywane są do odpowiedniej o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego.

Proces wyznaczania wartości WIBOR określany jest fixingiem WIBOR. Organizatorem tego procesu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Wskaźnik ten, chociaż zmienia się codziennie, może być dla pożyczek i kredytów aktualizowany w dłuższych okresach, które prezentujemy poniżej. Przykładowo kredyt z WIBOR3M oznacza, że wskaźnik aktualizowany jest co kwartał.

WIBOR wyznaczany jest na poniższe okresy:

• ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień) jesienna-pozyczka

• TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia następnego dnia roboczego po transakcji (od jutra na jeden dzień)

• SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na tydzień)

• 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 2 tygodnie)

• 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 1 miesiąc)

• 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 3 miesiące)

• 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 6 miesięcy) jesienna-pozyczka

• 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 9 miesięcy)

• 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 1 rok)

Jak WIBOR wpływa na pożyczki i kredyty w Polsce?

Wskaźnik WIBOR jest podstawą przy wyznaczaniu oprocentowania dla większości pożyczek oraz kredytów udzielanych przez banki w Polsce. Ponadto jest stawką bazową dla różnych rodzajów transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych.

Jeśli WIBOR wzrasta, w takim przypadku rośnie też wysokość raty kredytu czy pożyczki. Gdy z kolei spada, wtedy płacimy raty niższe. Ma to szczególne znacznie w przypadku kredytów hipotecznych, które ze względu na swoją długoterminowość są najbardziej narażone na podwyższenie wysokości raty w wyniku zmian stóp procentowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.