Co to jest i na co wpływa WIBOR?

Co to jest i na co wpływa WIBOR?

W kontekście pożyczek i kredytów często pojawia się termin WIBOR. Nie każdy klient banków czy firm pożyczkowych zdaje sobie sprawę z tego, czym w rzeczywistości jest WIBOR i w jaki sposób wpływa on na pożyczkę. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi WIBOR-u.

WIBOR, czyli skrót od Warsaw InterBank Offered Rate, inaczej „Stawka pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym”, jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielać pożyczek pozostałym bankom. Inaczej jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Możemy wobec tego wskazać, że jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

Jak oblicza się WIBOR?

Stopa procentowa WIBOR jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR. Średnia jest obliczana po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają w tym celu stawki oprocentowania, po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom. Informacje te przekazywane są do odpowiedniej o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego.

Proces wyznaczania wartości WIBOR określany jest fixingiem WIBOR. Organizatorem tego procesu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Wskaźnik ten, chociaż zmienia się codziennie, może być dla pożyczek i kredytów aktualizowany w dłuższych okresach, które prezentujemy poniżej. Przykładowo kredyt z WIBOR3M oznacza, że wskaźnik aktualizowany jest co kwartał.

WIBOR wyznaczany jest na poniższe okresy:

• ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień)

• TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, liczony od dnia następnego dnia roboczego po transakcji (od jutra na jeden dzień)

• SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na tydzień)

• 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 2 tygodnie)

• 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 1 miesiąc)

• 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 3 miesiące)

• 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 6 miesięcy)

• 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 9 miesięcy)

• 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, liczony od daty dwa dni robocze po transakcji (od daty spot na 1 rok)

Jak WIBOR wpływa na pożyczki i kredyty w Polsce?

Wskaźnik WIBOR jest podstawą przy wyznaczaniu oprocentowania dla większości pożyczek oraz kredytów udzielanych przez banki w Polsce. Ponadto jest stawką bazową dla różnych rodzajów transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych.

Jeśli WIBOR wzrasta, w takim przypadku rośnie też wysokość raty kredytu czy pożyczki. Gdy z kolei spada, wtedy płacimy raty niższe. Ma to szczególne znacznie w przypadku kredytów hipotecznych, które ze względu na swoją długoterminowość są najbardziej narażone na podwyższenie wysokości raty w wyniku zmian stóp procentowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.20%. Rata miesięczna od 307,67 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4574,10 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2060,40 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10874,10 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.20%. Rata miesięczna od 449,29 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6679,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3008,93 zł, prowizja 3670,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 15879,73 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2900 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200 zł.                             

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 46.19%. Rata miesięczna od 380,92 zł. Roczna stopa oprocentowania 19.00% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5663,26 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2551,06 zł, prowizja 3112,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13463,26 zł. Stan na dzień 06.09.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200 zł.                  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.