Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co grozi za niespłacenie pożyczki?

Co grozi za niespłacenie pożyczki?

Nieterminowa spłata raty może przydarzyć się każdemu. Może wynikać z trudnej sytuacji finansowej i osobistej, może też być konsekwencją zapominalstwa. Niestety, nawet jeden dzień opóźnienia może rodzić poważne skutki. Co grozi nam w razie niespłacenia pożyczki?

Oczywiście, najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, w której spłata posiadanej pożyczki nie będzie możliwa. Powinniśmy decydować się na pożyczki jedynie wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowych środków finansowych, ale z drugiej strony możemy pozwolić sobie na ich spłatę. Gdy nie mamy stałych dochodów, wtedy powinniśmy poważnie zastanowić się nad pożyczką, ponieważ w przeciwnym przypadku możemy narazić się na nieprzyjemne konsekwencje.

Jeżeli tylko nieznacznie spóźnimy się ze spłatą zadłużenia, wówczas narażamy się przede wszystkim na dodatkowe opłaty, które zawarte są w umowie i załącznikach. Gdy będziemy zwlekali ze spłatą lub nie spłacimy pożyczki w ogóle, oprócz naliczenia dodatkowych opłat pojawią się takie konsekwencje jak wszczęcie procedury windykacyjnej, a w razie jej niepowodzenia sprawa przekazywana jest do sądu.

Dodatkowe opłaty dla firmy pożyczkowej

Firmy pożyczkowe stosują dodatkowe opłaty nakładane na tych klientów, którzy zwlekają z płatnościami. Zaliczają się do nich odsetki za zwłokę w spłacie w wysokości odsetek ustawowych oraz obciążenia związane z wezwaniem do zapłaty.

Odsetki liczone są już od pierwszego dnia braku spłaty, natomiast koszty wezwania do zapłaty zwykle od 7 dni od terminu spłaty. Gdy nie spłacimy zobowiązania, otrzymamy kolejne wezwanie. Warto przy tym wskazać, że płatne wezwania mogą mieć postać listów, SMS-ów, telefonów.

Windykacja polubowna długu

Jeśli wezwania nie przyniosą oczekiwanego skutku, wówczas pożyczka jest wypowiadana i trafia do firmy zajmującej się windykacją. Na początku prowadzona jest tak zwana windykacja polubowna, która polega na informowaniu nierzetelnego dłużnika o powstaniu zadłużenia i obowiązku spłaty.

Windykator może ustalić dla dłużnika nowy termin spłaty oraz zaproponować mu rozłożenie zadłużenia na raty. Warto przy tym wskazać, że będziemy mieli już do spłaty większą sumę niż ta wynikająca z początkowej umowy pożyczkowej.

Windykacja sądowa – komornik

W sytuacji, gdy windykacja polubowna nie przynosi skutku i dłużnik uchyla się od spłaty zobowiązania, wtedy ma miejsce windykacja sądowa. Jej celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, z którym wierzyciel, czyli pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot dług. Tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności może być przekazany do komornika.

Komornik może ściągnąć pieniądze na spłatę długu z rachunku bankowego dłużnika, a także z ruchomości, na przykład może być to samochód, komputer, sprzęt RTV. Zaspokojenie wierzyciela może odbyć się też z nieruchomości należących do dłużnika.

Co zrobić, gdy nie możemy spłacić pożyczki?

Przede wszystkim nie powinniśmy chować głowy w piasek. Najlepiej skontaktować się z firmą pożyczkową, aby przedstawić jej swoją sytuację. Najczęściej dochodzi wtedy do porozumienia i ustalenia nowego sposobu spłaty zadłużenia. Zwykle dług rozkładany jest na jeszcze mniejsze raty, które będą dla pożyczkobiorcy łatwiejsze w spłacie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.