W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kto może być żyrantem? Na co uważać?

Kto może być żyrantem? Na co uważać?

Przy zaciąganiu pożyczek czy rachunków bankowych wymagane są szczególnie przy większych kwotach czy długoterminowych umowach zabezpieczenia. Jednym z takich zabezpieczeń jest żyrant.

Dotyczy to pożyczek czy kredytów oferowanych szczególnie dla klientów mających negatywną hostię kredytową czy też nie posiadających żadnych zobowiązań finansowych, które zostały spłacone. Wówczas konsument nie posiada jeszcze żadnej historii kredytowej.

Zostanie żyrantem niesie ze sobą konsekwencje. Niezbędne jest zatem branie pod uwagę owych konsekwencji przy decydowaniu się na zostanie żyrantem.

Żyrant jest zobowiązany do spłacania pożyczki za pożyczającego przy braku spłacania pożyczki. Jednocześnie w takich sytuacjach odpowiedzialność zarówno dłużnika jak też żyranta jest solidarna.

Co warto brać pod uwagę zostając żyrantem?

Zostanie żyrantem wymaga przede wszystkim posiadania zaufania do osoby, której żyruje się kredyt czy pożyczkę. Nie jest dobrym rozwiązaniem gdy zostaje się żyrantem osób, które słabo się zna. Oczywiście zostanie żyrantem dotyczy sytuacji, które należy oceniać indywidualnie.

Niezbędne jest ocena sytuacji dotycząca wiarygodności osoby, której chce się udzielić pomocy w formie zostania żyrantem pożyczki czy kredytu. Sytuacje braku spłaty zobowiązań finansowych, które przechodzą na żyrantów dotyczą zarówno rodzin, przyjaciół, kontrahentów biznesowych. Ważne jest zatem dokładne przemyślenie takiej sytuacji szczególnie w przypadku decydowania się na zostanie żyrantem pożyczek zaciąganych na długi okres czasu.

Ma to znaczenie również z punktu widzenia sytuacji, w których będzie się chciało samodzielnie zaciągnąć kredyt. Bycie żyrantem ogranicza zdolność kredytową co zmniejsza szanse na pozyskanie kredytu a szczególnie kredytu na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach.

Jak się zabezpieczyć stając się żyrantem?

Każde ryzyko warto minimalizować. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest sytuacja gdy nie jest się jedynym żyrantem pożyczki czy kredytu. Wówczas nawet w przypadku braku spłacania zobowiązania przez kredytobiorcą, pożyczkobiorcę spłata będzie obciążała większą ilość żyrantów. Dodatkowo można również podejmować negocjacje z bankami, które dotyczą ustalenia zabezpieczenia jedynie części kwoty.

Pozwala to również na ograniczenie w przyszłości ewentualnych obciążeń żyranta. Przy zawieraniu umów można również decydować się na dodatkowe zapisy. Takim może być zapis, który zobowiązuje bank do pobrania zaległych opłat z majątku kredytobiorcy przed ściąganiem zobowiązania finansowego z majątku żyranta. W bankach można również jako żyrant uzyskać możliwość stałego informowania o opłacanych ratach co pozwala mieć pewność, że raty płacone są regularnie. Jednocześnie przy braku spłacania rat regularnie uzyskuje się od razu informację od banku co pozwala na kontakt z osobą, której poręczyło się kredyt, pożyczkę.

Zamiast na podpisywanie umowy z bankiem można zdecydować się na umowę z osobą, której poręcza się kredyt, gdzie można ustalić zastaw na majątku dłużnika.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.