Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Dlaczego przyszłe emerytury będą niskie?

Dlaczego przyszłe emerytury będą niskie?

System emerytalny w Polsce sprawia, że przyszłe emerytury mogą nie być wysokie. Wynika to przede wszystkim z kapitałowego charakteru systemu emerytalnego. Przyszła emerytura zależna jest w ten sposób od wielkości sumy zgromadzonej w formie składek emerytalnych.

Im wyższe są składki emerytalne wpłacane w okresie wykonywania pracy tym można liczyć na większe emerytury. Jednak nawet przy wysokiej kwocie trafiających do ZUS składek emerytura może nie być zadowalająca ze względu na stopę zastąpienia, która stale spada.

Stopa zastąpienia jest ustalana na przestrzeni czasu przy braniu pod uwagę między innymi rosnącej, średniej długości życia a także tak zwanego okresu dożycia. Liczy się również liczba płatników składek. Spadająca kwota zastąpienia przekłada się na spadające emerytury. Jednocześnie stopa zastąpienia będzie stale spadać co będzie się przekładało na spadającą wysokość emerytur w przyszłości.

Dla przyszłych emerytów nie jest korzystne również to, że pensje w Polsce nie rosną w szybkim tempie. Przekłada się to na niską medianą zarobków i nie rosnące w odpowiednim tempie składki emerytalne wpływające do funduszu emerytalnego.

Dłuższa płaca jest korzystna

Jeśli chce się uzyskiwać w przyszłości wyższą emeryturę trzeba liczyć się z koniecznością wykonywania pracy w dłuższym okresie czasu. Im dłużej opłacane są składki emerytalne tym można liczyć na znacznie wyższe emerytury. Wiele osób, które maja niskie pensje muszą rozważać dłuższy okres pracy w celu uzyskania znacznie większych emerytur.

Likwidacja OFE

OFE zostały stworzone w celu zwiększenia przyszłych emerytur. OFE miały na celu wykorzystać zyski kapitałowe w celu zwiększenia wysokości wypłacania emerytur a jednocześnie ograniczenia zależności ZUS jedynie od składek wpłacanych przez pracowników. Przejęcie części składek z OFE przez rząd i zamiana jednostek funduszy OFE na zapisy w ZUS może przełożyć się na zmniejszenie wysokości uzyskiwanej emerytury w przyszłości.

Oszczędzanie na emeryturę.

Jeśli chce się zwiększyć wysokość wypłacanej emerytury warto również rozważyć indywidualne oszczędzanie na emerytury. Korzystać można z rozwiązań stworzonych przez państwo. Dotyczy to IKE i IKZE, które pozwalają na gromadzenie kapitału na emeryturę w ramach regularnego oszczędzania. IKE pozwala na brak konieczności opłacania podatku od zysków kapitałowych, gdy środki będą wypłacane po sześćdziesiątym roku życia.

Natomiast IKZE pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych w formie możliwości odliczenia części składek od podstawy opodatkowania przy podatku dochodowym.

Prywatne fundusze

Oszczędzać na emeryturę można również w prywatnych funduszach. Wiele z nich przy bardzo efektywnym zarządzaniu pozwala na uzyskanie wysokich stóp zwrotu z kapitału licząc średniorocznie. Jednocześnie można decydować się na oszczędzanie w funduszach mających różną skalę ryzyka inwestycyjnego.

W dłuższym okresie czasu i przy stałym oszczędzaniu można liczyć na uzyskanie znacznych zysków, które pozwolą na uzyskanie dużego kapitału, który może być wypłacony jednorazowo lub w ratach w okresie emerytalnym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.