Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Inflacja a oprocentowanie pożyczki

Inflacja a oprocentowanie pożyczki

Przy zaciąganiu pożyczek i kredytów często nie myślimy o nich w szerszej skali makroekonomicznej. Liczy się to, ile możemy pożyczyć, a także to, ile będziemy musieli oddać. Taka perspektywa jest wygodna wtedy, gdy bierzemy pożyczkę na kilka miesięcy czy lat, ale wtedy, gdy chcemy wziąć już kredyt hipoteczny czy pożyczkę gotówkową na dłuższy okres, wówczas warto pamiętać o tym, że jej wysokość będzie w dużej mierze warunkowana przez inflację, a także przez WIBOR.

Najlepiej, aby oprocentowanie pożyczki było jak najmniejsze. Wtedy koszty pożyczkowe również nie będą przytłaczające, zakładając, że wysokość prowizji i innych opłat również jest rozsądna. Jednak wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę na dłuższy czas, musimy pamiętać o tym, że nawet w trakcie jej trwania nasza wysokość zadłużenia może się zmieniać. Widoczne jest to w szczególności na przykładzie kredytów hipotecznych zaciąganych na 20-30 lat. Ani kredytobiorca, ani bank nie są w **stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja finansowa kraju w takiej perspektywie.

Na zmieniające się koszty kredytów i pożyczek długoterminowych ma wpływ wartość pieniądza.** Gdy wartość ta maleje, mówimy o inflacji. Wówczas za taką samą ilość pieniędzy możemy zakupić mniej dóbr. Jak inflacja wpływa na pożyczki?

Stopy procentowe i WIBOR

Przede wszystkim inflacja oddziałuje na stopy procentowe, które z kolei kształtują WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, w wolnym tłumaczeniu jest to „Stawka pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym”.

Stopy procentowe to coś, co nazywamy potocznie oprocentowaniem. Jest to wyrażona procentowo opłata za pożyczenie pieniędzy. Stopy procentowe ustalane są przez banki centralne i określane są jako oprocentowanie kredytów i depozytów w relacjach pomiędzy bankiem centralnym i bankami komercyjnymi. Za sprawą stóp procentowych bank centralny może regulować sytuację na rynku pieniężnym. Może doprowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia pieniądza w obiegu. Teoretycznie wtedy, gdy pieniądza na rynku jest więcej, dochodzi do pobudzenia gospodarki i łatwiej o kredyt, ale z drugiej strony może przyczynić się do inflacji. pożyczka na lato

WIBOR to z kolei stawka, po której banki komercyjne pożyczają sobie pieniądze nawzajem, czyli inaczej jest to cena pieniądza na rynku międzybankowym. Jeśli bank centralny w walce z inflację podnosi stopy procentowe, wówczas rośnie również stawka WIBOR, co przekłada się na wzrost kosztów związanych z kredytem.

Niska inflacja, łatwiej o tanią pożyczkę

W interesie kredytobiorców jest jak najniższa inflacja, a nawet deflacja, czyli zwiększanie się wartości pieniądza. To właśnie wtedy stawka WIBOR określająca również oprocentowanie pożyczek oraz lokat jest niska. Pieniądz utrzymuje stabilną wartość i dzięki temu zmienny element oprocentowania kredytów i pożyczek regulowany przez stopy procentowe jest niski.

Niska inflacja jest korzystna zarówno dla osób, które dopiero chcą zaciągać pożyczki i kredyty, ponieważ wtedy mogą uzyskać je łatwiej, jak i dla tych, którzy już mają zadłużenie, ponieważ wtedy mogą spłacać niższe raty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.