W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak nauczyć się oszczędzania pieniędzy?

Jak nauczyć się oszczędzania pieniędzy?

Regularnie oszczędzanie nie jest wcale takie trudne. Jednak wiele osób musi nauczyć się takiego funkcjonowania, które pozwala na systematyczne oszczędzanie. Korzystając z odpowiednich wskazówek można znacznie ułatwić przyzwyczajenie się do regularnego budowania oszczędności.

Przy systematycznym oszczędzaniu najważniejsze jest przede wszystkim odpowiednie podejście do kontrolowania wydatków. Wiele osób wydaje nadmierne środki finansowe, których kontrolowanie pozwala na znaczne zwiększenie nadwyżki finansowej, która może być przeznaczana na oszczędności.

Jeśli chce się nauczyć kontrolowania wydatków najważniejsze jest planowanie wydatków a także zapisywanie zrealizowanych wydatków. Pozwala to na ograniczenie niepotrzebnych wydatków jak wydatki impulsowe. Jednocześnie ważne jest sprawdzanie na podstawie zrealizowanych wydatków jakie ma się tendencje zakupowe. Można wówczas oduczać się negatywnych zachowań na rynku realizowanych jako konsument.

Planowanie wydatków i oszczędności

Bardzo ważne w ramach regularnego oszczędzania jest planowanie zarówno wydatków a także oszczędności. Planowanie wydatków, szczególnie większych wydatków pozwala na znacznie łatwiejsze budowanie nadwyżek finansowych w domowych budżetach w sposób regularny. Jeśli uzyskuje się regularnie nadwyżki finansowe można bez problemu systematycznie realizować oszczędności.

Znacznym ułatwieniem przy systematycznym oszczędzaniu jest korzystanie z takich produktów finansowych, które pozwalają na wygodne gromadzenie oszczędności. Do takich produktów zaliczyć można konta oszczędnościowe. Obecnie ich założenie jest bardzo łatwe ze względu na możliwości zapewniane przez bankowość mobilną. wiosenna-pozyczka

Jeśli posiada się konto rozliczeniowe założenie konta oszczędnościowego można wykonać w bardzo krótkim czasie. Posiadanie takiego rachunku pozwala również na ustalenie stałych wpłat bezpośrednio z konta rozliczeniowego posiadanego w tym samym banku jak też w innym banku. Wówczas nie trzeba samodzielnie pamiętać o dokonaniu wpłaty pieniędzy na konto oszczędnościowe w danym miesiącu.

Programy oszczędnościowe

Gdy chce się oszczędzać a jednocześnie zarabiać wówczas konta oszczędnościowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na różnego rodzaju programy oszczędnościowe.

W tym względzie można zdecydować się na bezpieczne rozwiązania, jak programy oszczędzania na emerytury, które są prowadzone pod protektoratem państwa. Pozwalają one na gromadzenie środków finansowych, z których następnie będzie można korzystać na emeryturze.

Programy oszczędnościowe pozwalają na regularne oszczędzanie poprzez wpłaty miesięczne, kwartalne czy roczne. Jednocześnie taka regularność wpłat pozwala na kreowanie przyzwyczajenia okładania pieniędzy, które następnie wpłacane są do danego programu, w którym posiada się stałą umowę.

W dłuższym okresie czasu systematyczne oszczędzanie w różnych programach regularnego oszczędzania pozwala na zebranie dużych sum pieniędzy, które stanowić mogą tak zwaną poduszkę finansową tworzącą bezpieczeństwo finansowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.