W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak chronić swoje dane osobowe w Internecie?

Jak chronić swoje dane osobowe w Internecie?

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak cenne są obecnie dane osobowe. W dobie Internetu dane te są bardzo wartościowe, ponieważ pozwalają firmom na prowadzenie różnych działań marketingowych, ale też są poszukiwane przez złodziei tożsamości. Swoje dane osobowe warto więc chronić – jak możemy to zrobić w Internecie?

Każdy z nas posiada swoje dane osobowe – są to dan takie jak nasze imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego. Także cennymi danymi są nasze dane adresowe oraz dane związane z płatnościami – dane kart płatniczych i kredytowych, dane używane w systemach płatności internetowych.

Te wszystkie dane używane są w celu weryfikacji tożsamości oraz realizacji różnych płatności czy zawierania umów. Musimy zatem uważać, aby nie wpadły one w niepowołane ręce, ponieważ wtedy mogą być wykorzystane wbrew naszej woli.

Uważaj, gdzie podajesz swoje dane osobowe!

Ryzyko przejęcia naszych danych w Internecie jest wysokie, gdy nie znamy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby uważać, gdzie i komu podajemy swoje dane osobowe.

Możemy bezpiecznie podawać je na stronach zaufanych, szyfrowanych, na przykład na stronach banków, firm pożyczkowych działających pozabankowo, ubezpieczycieli, wybranych sklepów i serwisów. Gdy mamy wątpliwości, zawsze warto poszukać opinii o określonych stronach, aby wiedzieć, że są bezpieczne. wiosenna-pozyczka

Uważajmy z kolei na podawanie swoich danych osobowych na stronach, co do których autentyczności mamy wątpliwości. Dotyczy to między innymi podejrzanych stron z płatnościami, stron zagranicznych, co do których nie wiemy, czy są bezpieczne.

Uważajmy też na phishing, czyli e-maile i inne wiadomości, które wymagają podania od nas danych – wiadomości te podszywają się po takich nadawców jak banki, firmy kurierskie, poczta, operatorzy telefonii komórkowej.

Bądź ostrożny, gdy jesteś proszony o fotografię dowodu osobistego

Kolejnym zagrożeniem może być prośba o przesłanie zdjęcia albo skanu dowodu osobistego. O skany dowodu mogą prosić nas różne instytucje oraz firmy, na przykład banki, ubezpieczyciele, serwisy, na przykład takie jak BIK. Gdy chcemy przesłać skan, warto pomyśleć o jego zabezpieczeniu. Możemy zrobić to przez napisanie na obrazie w programie graficznym informacji, komu i w jakim celu udostępniamy skan lub zdjęcie.

Nigdy nie powinniśmy też wklejać zdjęcia swojego dowodu osobistego na portalach społecznościowych, na przykład, żeby pochwalić się przed znajomymi jego posiadaniem.

Wtedy też ryzykujemy, że dane zostaną wykorzystane przeciwko nam, na przykład do wzięcia na nasze nazwisko pożyczki. Podobna zasada obowiązuje karty płatnicze i kredytowe. Gdy wkleimy zdjęcie przodu i tyłu karty, istnieje ryzyko, że ktoś po prostu zrobi z nią zakupy w internecie.

Oczywiście, powinniśmy pamiętać też o tym, żeby bez potrzeby nie udostępniać naszych danych on-line na ogólnodostępnych stronach, na przykład imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail. wiosenna-pozyczka

Takie dane są wtedy widoczne dla każdego i mogą być użyte do różnych celów, na przykład przesyłania nam niechcianych reklam.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.