Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jakie błędy popełniamy we wnioskach pożyczkowych?

Jakie błędy popełniamy we wnioskach pożyczkowych?

Odpowiednie wypełnienie dokumentów finansowych, które pozwalają na uzyskanie pożyczki ma bardzo duże znaczenie między innymi pod kątem czasu, w którym będzie można liczyć na uzyskanie środków finansowych z pożyczki. Dodatkowo niewłaściwie wypełniony wniosek może być również problemem w przypadku starania się o pożyczki, gdyż taki wniosek może być odrzucony.

W wielu firmach nieprezentowane są informacje dotyczące powodów odrzucenia wniosków, więc trudno się zorientować, że powodem był źle wypełniony wniosek.

Odrzucenie wniosku pożyczkowego nie zawsze związane jest tym, że klient nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej czy też nie ma dobrej sytuacji finansowej, historii kredytowej.

W wielu przypadkach odrzucenie wniosku jest związane z brakiem właściwego wypełnienia takiego wniosku. Bardzo ważne jest z tego powodu decydowanie się na dokładne sprawdzanie tego jak został wypełniony wniosek pożyczkowy.

Pozwala to na uniknięcie błędów wydłużających proces starania się o pozyskanie środków finansowych na rynku finansowym.

Przygotowanie danych

Gdy wypełnia się wniosek pożyczkowy warto z wyprzedzeniem przygotować dane niezbędne do wypełnienia wniosku. Do takich danych zaliczyć należy przede wszystkim informacje identyfikacyjne. W każdym wniosku o pożyczkę trzeba będzie przedstawić informacje w postaci serii i numeru dowodu czy PESEL.

Wiele osób wpisuje takie dane z pamięci, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dokładne sprawdzenie takich danych. Niepoprawne wprowadzenie takich danych zawsze będzie prowadziło do odrzucenia wniosku pożyczkowego. Do istotnych danych wprowadzanych we wnioskach pożyczkowych zaliczyć należy również adres zameldowania, gdy jest on inny od miejsca zamieszkania.

Adres zameldowania powinien być wprowadzany bezpośrednio z informacji znajdujących się w dowodzie. Jednocześnie niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego. W wielu firmach na numer telefon przychodzą ważne informacje dotyczące danych do logowania na konto internetowe czy też potwierdzenia stanu rozpatrywania wniosku pożyczkowego. Ważne jest z tego powodu podanie właściwego numeru telefonu.

Informacje o zadłużeniu

Wiele osób starających się o pożyczki posiada niespłacone zadłużenie.

Firmy pożyczkowe coraz częściej sprawdzają takie informacje w bazach danych dłużników. Nie warto z tego powodu wprowadzać nieprawdziwych danych o posiadanym zadłużeniu. Wiele firm pożyczkowych jest w stanie udzielić pożyczki nawet osobom mającym zadłużenie, które nie jest wysokie czy też zostało już spłacone, ale z opóźnieniem. Natomiast wprowadzenie w takim przypadku nieprawdziwych danych przekłada się na utratę wiarygodności jako klienta.

W takim przypadku szanse na uzyskanie pożyczki drastycznie spadają. Można również szukać takich firm na rynku pożyczkowym, które nie sprawdzają informacji o zadłużeniu klientów czy też specjalizują się w udzielaniu pożyczek takim klientom.

Jednak również w takich firmach niezbędne jest prezentowanie wiarygodnych informacji, gdyż nieprawdzie informacje w większości przypadków i tak będą wyłapane przez firmy pożyczkowe. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.