W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Czy dostanę pożyczkę, jeśli mieszkam za granicą?

Czy dostanę pożyczkę, jeśli mieszkam za granicą?

Gdy mieszka się za granicą a chce się wziąć pożyczkę można spotkać się z pewnymi problemami. Mianowicie można mieć trudności w uzyskaniu pożyczki w kraju, w którym wykonuje się pracę.

Gdy mieszka się poza granicami kraju i pracuje najczęściej wynajmuje się mieszkanie. Przekłada się to na sytuację, w której firmy finansowe działające poza granicami kraju mogą niechętnie udzielać pożyczek takim osobom. Jednak istnieje możliwość pozyskania pożyczek na terenie Polski.

Wiele firm przyjmuje wnioski od osób, które nadal posiadają zameldowanie na terenie Polski. Jednocześnie firmy pożyczkowe nie są niechętne udzielaniu pożyczek osobom pracującym na umowę o pracę. Jeśli poza granicami kraju pracuje się na umowę o pracę wówczas szanse na uzyskanie pożyczki rosną.

Pożyczki bez zaświadczeń

Jeśli nie chce się pożyczyć bardzo dużych sum pieniędzy wówczas doskonałym rozwiązaniem mogą być wszelkiego rodzaju pożyczki udzielane bez zaświadczeń. Wiele firm oferuje pożyczki dostępne za pośrednictwem Internetu, gdzie nie ma konieczność przedstawiania informacji o zarobkach.

Jednocześnie wiele takich pożyczek można pozyskać jedynie na podstawie dowodu osobistego. Należy natomiast brać pod uwagę, że wiele firm oferuje pożyczki jedynie dla polskich klientów. Oznacza to, że trzeba posiadać polskie obywatelstwo, ale również trzeba często posiadać zameldowanie w Polsce. Jednak osoby pracujące jako Polacy poza granicami kraju bardzo często zameldowane są w kraju, więc takie osoby nie powinny mieć większych problemów z pożyczeniem pieniędzy w Internecie. wiosenna-pozyczka

Pożyczka ratalna

Istnieje również zdecydowania się na pożyczki ratalne. Takie pożyczki pozwalają na pozyskanie znacznie większych sum. Jednocześnie przy pożyczkach ratalnych niezbędne jest w większości przypadków przedstawienia informacji o dochodach.

W poszczególnych firmach procedury są różne i może zdarzyć się konieczność przetłumaczenia informacji o dochodach na język polski, gdy są one wystawione w języku obcym. Jeśli uzyskuje się duże na tle polskich zarobków dochody poza granicami kraju nie powinno być problemów z uzyskaniem pożyczki.

Szybkie pożyczki ratalne

Istnieją również pożyczki ratalne, które można pozyskać w większych kwotach bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych. Są firmy, które udzielają pożyczek przy minimum formalności co wymaga jedynie przedstawienia informacji osobowych. Niezbędne jest również posiadanie dowodu osobistego.

Jednocześnie szybkie pożyczki to sposób na znaczne skrócenie czasu, w którym uzyska się środki finansowe po pozytywnych rozpatrzeniu wniosku pożyczkowego. Ma to znaczenie gdy potrzebuje się nagle większej sumy pieniędzy. Wiele firm jest w stanie udzielić odpowiedzi o przyznaniu lub braku przyznania pożyczki nawet w ciągu kilkunastu minut, w których rozpatrywany jest wniosek pożyczkowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.