Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy zapłacimy podatek Belki? Sprawdź!

Kiedy zapłacimy podatek Belki? Sprawdź!

Przez długi czas Polacy nie musieli płacić podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Został on wprowadzony przez Marka Belkę, dlatego często określany jest również jako „podatek Belki”. Kiedy musimy zapłacić ten podatek, a kiedy nie jest to konieczne?

Podatki płacimy z tytułu różnych dochodów – także dotyczą one dochodów kapitałowych. Podatek od dochodów kapitałowych jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który regulowany jest przez Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Został on prowadzony w 2002 roku z inicjatywy Marka Belki – ówczesnego ministra finansów w rządzie Leszka Millera.

„Podatek Belki” będziemy musieli zapłacić wtedy, gdy zarobimy na oszczędnościach czy na inwestycjach. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Opodatkowaniu podlegają:

• odsetki od wkładów oszczędnościowych, na przykład na lokatach i środków na rachunkach bankowych, na przykład na koncie oszczędnościowym

• odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych

• odsetki od pożyczek

• dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni

• przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych

• przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

• przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru

• przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy

• przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających

• akcje w spółce mającej osobowość prawną albo wkłady w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny

Jak musimy zapłacić „podatek Belki”?

Z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego „podatek Belki” nie powoduje dodatkowych utrudnień. Jest on pobierany w formie zryczałtowanej od osiąganych zysków i zajmuje się tym bank czy inna instytucja, w której osiągamy zyski. Taka zryczałtowana forma rozliczenia dotyczy między innymi odsetek na lokatach, kontach oszczędnościowych, w funduszach kapitałowych. Nie musimy więc przygotowywać żadnych dokumentów potrzebnych w rozliczeniu.

Czasami jednak konieczne jest rozliczenie w formie dodatkowego zeznania podatkowego – dotyczy ono między innymi odpłatnego zbycia papierów wartościowych, lub pochodnych instrumentów finansowych, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Dokładny wykaz znajdziemy w aktach prawnych. Wówczas podatnik zobowiązany jest do złożenia dodatkowego zeznania podatkowego na formularzu PIT-38.

Podsumowując, jeśli oszczędzamy, musimy liczyć się z tym, że od naszych uzyskanych odsetek odliczony zostanie podatek w wysokości 19%. Jest on jednak najczęściej odliczany automatycznie, więc nie musimy robić tego samodzielnie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.