Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy pożyczka jest zwolniona z PCC?

Czy pożyczka jest zwolniona z PCC?

Pożyczkobiorca nie tylko ma obowiązek zwrócić pożyczkę, ale również w określonych przypadkach musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Jest jednak szereg wyjątków. Kiedy pożyczka zwolniona jest z PCC?

Przede wszystkim żadnego podatku nie będziemy musieli płacić wtedy, gdy otrzymujemy pożyczkę w ramach świadczenia usług finansowych – pożyczkowych przez pożyczkobiorcę. Zatem wzięcie pożyczki w banku lub instytucji pozabankowej nie nakłada na nas żadnych obowiązków podatkowych. Mogą one jednak pojawić się wtedy, gdy pożyczamy pieniądze od kogoś z rodziny lub osoby niespokrewnionej.

Ile wynosi podatek od pożyczki?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC od umowy pożyczki powinniśmy uiścić podatek w wysokości 2 procent podstawy opodatkowania, którą jest kwota albo wartość pożyczki. W przypadku, gdy nie zapłacimy podatku, jego stawka rośnie do 20 procent.

We wspomnianej ustawie znajdziemy również informacje o tym, które pożyczki mogą uzyskać zwolnienie z podatku. Przede wszystkim zwolnienie z podatku PCC dotyczy sytuacji, w której zaciągniemy pożyczkę od rodziny, ale pojawiają się również dodatkowe wyjątki.

Pożyczki, które mogą być zwolnione z PCC:

  1. pożyczki udzielone pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej – zalicza się do niej małżonka, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie – do kwoty 9637 złotych w okresie 5 lat kalendarzowych

  2. pożyczki udzielone przez inne podmioty niż należące do I grupy podatkowej w przypadku kwoty do 5 000 od jednego podmiotu i 25 000 od wielu podmiotów – w okresie 3 lat kalendarzowych

  3. pożyczki udzielone przez wspólnika spółce kapitałowej

  4. pożyczki z kas lub funduszów zakładowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszów związków zawodowych, wojskowych koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

  5. pożyczki udzielane przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność dotyczącą kredytowania lub udzielania pożyczek, ale nie mają zarządu lub siedziby w Polsce

Pożyczki w najbliższej rodzinie

Jednak nawet przy przekroczeniu wyznaczonej kwoty 9637 złotych przy pożyczce od rodziny niekoniecznie musimy płacić podatek. Jeżeli pożyczamy od tak zwanej grupy 0, do której zaliczają się małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki itd., rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd., rodzeństwo, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica, wtedy nawet powyżej tej kwoty nie musimy płacić podatku PCC – jesteśmy zwolnieni, ale musimy spełnić dwa warunki.

Przede wszystkim konieczne jest złożenie deklaracji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym w terminie do 14 dni od dokonania tej czynności. Drugi warunek dotyczy formy pożyczki, a mianowicie powinna być ona przekazana na rachunek bankowy. Niedopełnienie tych formalności spowoduje utratę ze zwolnienia z podatku od pożyczki w zakresie powyżej 9637 złotych.

W celu złożenia deklaracji potrzebujemy formularza PCC-3, który dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym oraz on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.