Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Podpisując umowę pożyczki, zobowiązujemy się do jej terminowej spłaty. Jednak może się zdarzyć, że w obliczu kłopotów finansowych nie będziemy w stanie wywiązać się z wcześniej przyjętych zapisów. Gdy zadłużenie wraz z upływem czasu wzrasta, często zaczynamy szukać niekonwencjonalnych rozwiązań, które nierzadko mogą skutkować jedynie pogłębieniem się naszych problemów. W tym momencie wielu dłużników zastanawia się, kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Czym jest przedawnienie pożyczki?

Każda umowa pożyczki lub kredytu posiada określony termin spłaty, którego podejmujemy się przestrzegać. Jednak z różnych przyczyn może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie zgromadzić w odpowiednim czasie kwoty potrzebnej do zwrotu. Kiedy refinansowanie pożyczki jest niedostępne, a wnioskowanie o kolejne zobowiązanie okazuje się niemożliwe, wiele osób decyduje się pójść krok dalej.

W tym momencie rozpoczyna się szukanie sposobu na ominięcie obowiązku zwrócenia pożyczonych pieniędzy. Dłużnik liczy na to, że umowa ulegnie przedawnieniu, a on pozbędzie się problemu. Jednak nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.

Oprócz terminu zawartego w umowie istnieją również odpowiednie regulacje prawne. Według art. 117 Kodeksu cywilnego wszystkie roszczenia majątkowe po upływie określonego czasu ulegają przedawnieniu.

Jeśli zostaną spełnione niezbędne przesłanki, pożyczkobiorca może odmówić spłaty zadłużenia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dłużnik zrzeknie się przysługującego mu prawa. Bieg przedawnienia rozpoczyna się wraz z dniem wymagalności roszczenia, co oznacza termin spłaty zobowiązania. jesienna-pozyczka

Kiedy pożyczka na raty ulega przedawnieniu?

Jeżeli skorzystaliśmy z usług firmy pożyczkowej lub banku, termin przedawnienia długu wynosi 3 lata ze względu na prowadzoną przez nie działalność gospodarczą. Z kolei w przypadku pożyczki prywatnej bieg przedawnienia wynosi aż 6 lat. Od kiedy jest liczony? Rozpoczyna się wraz z przekroczeniem przez osobę zadłużoną określonej należności terminu wpłaty na konto wierzyciela. Jak już zostało wspomniane, aby stało się to faktem, w przypadku pożyczki online muszą minąć 3 lata.

Jednak istnieje pewne zastrzeżenie zawarte w art. 118 Kodeksu cywilnego, które mówi, że termin ten kończy się wraz z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Dodatkowo w przypadku zobowiązania ratalnego okres przedawnienia liczony jest od daty wymagalności każdej wpłaty. Ostatecznie muszą więc minąć 3 lata od dnia, kiedy powinniśmy spłacić ostatnią część zadłużenia.

Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 123 bieg przedawnienia może zostać w każdej chwili przerwany w trzech sytuacjach. Pierwsza z nich zakłada podjęcie jakichkolwiek czynności przed sądem lub innym organem mających na celu odzyskanie roszczenia majątkowego. Drugim jest uznanie długu, czyli rezygnacja z przysługującego mu prawa.

Z kolei trzecią możliwością może być rozpoczęcie mediacji. Jeśli wierzyciel lub pożyczkobiorca przystąpią do jednej z tych czynności, bieg przedawnienia zostaje wyzerowany i liczony na nowo.

Wypowiedzenie umowy

W każdej umowie pożyczki znajduje się również zapis zapewniający pożyczkodawcy prawo do złożenia wypowiedzenia standardowo z zachowaniem okresu jednego miesiąca. Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na szczegóły oficjalnych dokumentów, jednak w przypadku podejmowania decyzji finansowych każdy jego punkt może okazać się znaczący.

Dostarczając odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej lub ustnej, firma pożyczkowa informuje nas, że mamy 30 dni na zwrócenie otrzymanych wcześniej pieniędzy. Zdarza się, że mylimy pojęcie wypowiedzenie umowy z odstąpieniem od niej. Jednak należy pamiętać, że różnice między nimi można znaleźć już u podstaw. jesienna-pozyczka

Odstąpienie od umowy przysługuje każdemu klientowi, który po przemyśleniu swojej sytuacji finansowej lub z jakiegokolwiek innego powodu, postanowił zrezygnować z zaciągniętego zobowiązania.

Mamy do tego prawo przez 14 dni od daty dopełnienia wszystkich formalności. Jednak tym samym zobowiązujemy się do zwrotu pożyczonych pieniędzy w ciągu 30 dni – tak jak w przypadku wypowiedzenia.

Czy warto czekać na przedawnienie pożyczki?

Jak twierdzą specjaliści, czekanie na zakończenie biegu przedawnienia pożyczki czy jakiegokolwiek innego długu, wiąże się z dużym ryzykiem. Wierzyciel w każdej chwili może przerwać cały proces wskutek próby nawiązania porozumienia. Przez cały ten czas nasze zadłużenie rośnie, a sytuacja finansowa z dnia na dzień się pogarsza.

Pożyczkodawca ma prawo obciążyć nas nie tylko z odsetkami za opóźnienie, ale również pozostałymi opłatami związanymi z działaniami windykacyjnymi.

Jeśli wiemy, że nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania przed upływem terminu spłaty, warto skontaktować się z wierzycielem. Wielu z nich oferuje swoim klientom możliwość przedłużenia terminu spłaty lub refinansowania pożyczki.

Działanie to nie wymaga od nas żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy jedynie wydać odpowiednią dyspozycję w panelu klienta lub podczas rozmowy telefonicznej. Skorzystanie z tej usługi odbywa się odpłatnie, jednak jest to koszt niższy niż ewentualne konsekwencje czekania na przedawnienie. Z jakimi skutkami nieterminowej spłaty zobowiązania musimy się liczyć?

Odsetki jako konsekwencje opóźnień

Jak wspominaliśmy, kiedy w naszym budżecie domowym pojawiają się nieplanowane wydatki lub po prostu musimy poradzić sobie z problemami finansowymi, szukamy pomocy nie tylko w instytucjach pożyczkowych, ale również u osób prywatnych. To, z jakiego źródła finansowania korzystaliśmy, może okazać się kluczowe w przyszłości. W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zwrócić należności w terminie, istotne będą również zapisy zawarte w umowie.

Regulują one zarówno warunki spłaty, jak i konsekwencje niedotrzymania terminów. W przypadku pożyczek online należących do grupy kredytów konsumenckich, zasady naliczania odsetek znajdziemy w ustawie antylichwiarskiej. Ustanawia ona między innymi maksymalną kwotę odsetek za zwłokę, które mogą stanowić co najwyżej dwukrotność wysokości odsetek ustawowych określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że aktualnie górny limit wynosi 14%.

Pozostałe koszty niedotrzymania terminu

Jednak odsetki za zwłokę to nie jedyny koszt, jaki będziemy zobowiązani ponieść w przypadku niewywiązania się z obowiązków zawartych w umowie. Decydując się na skorzystanie z konkretnej firmy pożyczkowej, powinniśmy przyjrzeć się wszystkim warunkom. Jeśli to zrobiliśmy, z pewnością natknęliśmy się na zapis informującym o tym, że zostaniemy obciążeni wszelkimi kosztami związanymi z dochodzeniem zwrotu pożyczki.

Ostateczna kwota zależy od praktyk, jakie stosuje pożyczkodawca. Wśród nich mogą się znaleźć: monity, ponaglające telefony czy wiadomości e-mail lub SMS. Czekają nas również wizyty windykatora, a ostatecznie egzekucja komornicza. Jak widać, w ciągu trzech lat zadłużenie może osiągnąć niewyobrażalną wartość, przekraczającą nie tylko nasze możliwości finansowe, ale również wysokość otrzymanego zobowiązania.

Jeśli zależy Ci na skorzystaniu z oferty dopasowanej nie tylko do potrzeb, ale również możliwości finansowych, sprawdź warunki proponowane pożyczkobiorcom przez Aasa. Chcesz uniknąć problemów ze spłatą? Złóż wniosek o pożyczki skrojone na miarę!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.