W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Co grozi za niepłacenie rat na czas?

Jeżeli przeczuwamy, że możemy mieć trudności ze spłatą raty pożyczki, powinniśmy wiedzieć o tym, że możemy narazić się wtedy na szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Wobec tego najlepiej ich unikać. Co może nam grozić?

Pożyczkę możemy uzyskać bardzo łatwo – nawet bez potrzeby wychodzenia z domu. Banki i firmy pożyczkowe stosują minimalne wymagania, więc obecnie większość z nas może wziąć pożyczkę ratalną czy chwilówkę na swoje potrzeby. Taką decyzję powinniśmy podjąć wtedy, gdy posiadamy stabilną sytuację finansową i wiemy, że będziemy mogli poradzić sobie ze spłatą zadłużenia.

Gdy pojawia się jednak ryzyko braku spłaty raty na czas, wtedy nie powinniśmy chować głowy w piasek, ponieważ nasz problem nie rozwiąże się sam. Najlepiej zacząć działać i skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić mu swoją sytuację. Często możemy wtedy skorzystać z karencji, czyli odroczyć spłatę, możemy też rozłożyć zadłużenie na mniejsze raty, które będą łatwiejsze w spłacie. Co może zdarzyć się wtedy, gdy jednak nie zdecydujemy się na taki krok?

Upomnienia i odsetki karne

Pierwszą konsekwencją braku terminowej spłaty jest rozpoczęcie naliczania odsetek karnych. Wysokość odsetek jest równa stopie odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par. 21 Kodeksu cywilnego, a mianowicie dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Teraz stopa odsetek maksymalnych za opóźnienie to 14%. W związku z tym automatycznie podwyższa nam się koszt pożyczki.

W międzyczasie pożyczkodawca zaczyna też wysyłać do nas informacje o zadłużeniu. Takie upomnienia również mogą nas sporo kosztować. Zwykle przyjmują one formę monitów listownych, ale także mogą być to telefony, SMS-y czy wiadomości e-mail. Mogą one kosztować nawet po kilkadziesiąt złotych – suma ta doliczana jest do kosztów pożyczki, więc kwota do spłaty rośnie.

Wpis do bazy dłużników

Wraz z brakiem spłaty stajemy się nierzetelnym dłużnikiem, a informacja o tym trafia do odpowiednich baz, na przykład BIG i BIK. W konsekwencji będziemy mieli trudności z uzyskaniem innych pożyczek i kredytów, kupnem czegoś na raty, podpisaniem umowy abonamentowej.

Wypowiedzenie umowy i windykacja

Gdy nie będziemy reagowali na monity od pożyczkodawcy i tym samym we wskazanym przez niego terminie nie nawiążemy kontaktu i nie będziemy starali się rozwiązać problemu, instytucja może zerwać z nami umowę pożyczkową. Oznacza to przekazanie długu do windykacji.

Aktualnie banki i firmy pożyczkowe korzystają z pomocy zewnętrznych form windykacyjnych, które w tej dziedzinie posiadają szerokie doświadczenie. Windykator może wtedy przesyłać do nas listy, dzwonić, odwiedzać nas w domu lub w miejscu pracy. Warto przy tym pamiętać, że windykator nie jest komornikiem i nie ma takich uprawnień, dlatego nie może zająć mienia, nie może też stosować gróźb.

Sprawa w sądzie oraz komornik

Jeśli windykacja także nie przyniesie oczekiwanych skutków, sprawa może trafić do sądu. Oczywiście, oznacza to automatyczne podwyższenie kosztów w przypadku przegranej sprawy. Narażamy się na dodatkowe koszty sądowe, koszty egzekucyjne, czyli komornicze, więc nasz dług rośnie.

Komornik ma uprawnienia do zajęcia naszego mienia – mogą być to nieruchomości lub ruchomości, na przykład samochód czy sprzęt RTV. Komornik może też ściągnąć zadłużenie z naszego rachunku bankowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,01%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 528,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 134,03 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 528,03 zł. Stan na dzień 18.04.2023 r.

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10 300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,02%. Rata miesięczna od 510,84 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 768,39 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 658,69 zł, prowizja 4 109,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18 068,39 zł. Stan na dzień 18.05.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym i dobrowolnym Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 3 200,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.