Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Prace nad abonamentem telewizyjnym trwają i mówi się, że mają zakończyć się jeszcze latem 2017 roku. Pojawiają się przy tym różne próby uszczelnienia abonamentu, ponieważ obecnie płaci go mniejszość osób do tego zobowiązanych. Kto nie musi jednak tego robić zgodnie z przepisami prawa?

Od początku 2017 roku w życie wszedł nowy cennik abonamentu radiowego i telewizyjnego. Za jeden miesiąc abonamentu radiowo-telewizyjnego będziemy musieli zapłacić 22,70 złotych, natomiast wtedy, gdy zapłacimy za cały rok z góry, suma to 245,15 złotych. W przypadku abonamentu radiowego, czyli bez telewizyjnego koszt miesięczny to 7 złotych, z kolei roczny 75,60 złotych.

Mimo że abonament telewizyjny jest obowiązkowy, płaci go mniejszość osób. Główne wątpliwości wzbudza fakt, że abonament płacony jest za posiadanie odbiornika zdolnego do odbioru telewizji czy radia, czyli nawet wtedy, gdy mamy odbiornik, ale nie odbieramy na nim programów publicznej telewizji, i tak powinniśmy regulować tę opłatę.

Żeby zostać zwolnionym z abonamentu, trzeba spełnić określone wymagania. Osoby, które mają prawo do zwolnienia z płatności, muszą złożyć na poczcie dokumenty potwierdzające posiadane przez siebie uprawnienie oraz oświadczenie, które jest dostępne na stronie KRRiT.

Z płatności abonamentu RTV zwolnione są:

• osoby, które ukończyły 75 rok życia

• osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, ale jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia

• osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

• osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

• osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

• osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej kombatantów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi

Wobec tego, gdy zaliczamy się do jednej z powyższych grup, nie mamy obowiązku płatności abonamentu radiowo-telewizyjnego czy radiowego. Gdy w domu mamy osobę, która spełnia jeden z tych wymogów, również istnieje możliwość przepisania abonamentu na nią, a wtedy całe gospodarstwo domowe będzie zwolnione z opłat.

Warto przy tym wskazać, że trwają prace, które mogą to uniemożliwić, na przykład zapłata od każdej osoby doliczana do PIT czy zapłata z rachunkiem za prąd.

Abonament a brak radia i telewizora

Również abonamentu nie muszą płacić te osoby, które nie mają radia lub radia i telewizora. Wówczas nie rejestrujemy odbiorników, co należy zrobić na poczcie. Gdy jednak mamy odbiorniki, ale ich nie zarejestrowaliśmy wówczas narażamy się na wystawienie mandatu w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty za abonament RTV. Pracownicy Poczty Polskiej mają uprawnienia do tego, aby sprawdzić, czy w domu znajdują się radio i telewizor. Nie mamy jednak obowiązku wpuszczać ich do swojego domu.

Warto jednak wskazać, że także i to może ulec zmianie. Pojawiają się pomysły, aby pobrać dane od dostawców telewizji kablowej i satelitarnej, a także płatności abonamentu nie tylko z powodu posiadania radia czy telewizora, ale też komputera czy smartfona.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.