Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej - zmiany

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej - zmiany

Wprowadzona w zeszłym roku w życie ustawa antylichwiarska sporo zmieniła na rynku pożyczek pozabankowych. Aktualnie planuje się wprowadzani dalszych zmian, które mogą jeszcze mocniej uderzyć w rynek pożyczek. Co może się zmienić?

Nowa ustawa antylichwiarska została opracowana przede wszystkim z myślą o ochronie konsumentów przed nierzetelnymi firmami pożyczkowymi, a także ogromnymi kosztami, które mogą powstać w wyniku zaciągnięcia pożyczki w tego rodzaju firmach. Dokonano między innymi wprowadzenia maksymalnych limitów dla oprocentowania oraz kosztów pożyczkowych. Teraz jednak rząd planuje nowelizację tej ustawy, która ma być jeszcze bardziej restrykcyjna.

W grudniu 2016 roku na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt zmian w prawie. Wprawdzie nie dotyka on maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek, które aktualnie wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i z dodatkiem w wysokości 3,5 punktu procentowego, ale zmiany w dotyczą kosztów pozaodsetkowych, które mają być mocno przycięte.

Co może wprowadzić nowelizacja antylichwiarska?

Przede wszystkim propozycje dotyczą ograniczenia wysokości prowizji dla pożyczki. Nowelizacja zakłada, że będzie można maksymalnie naliczyć 10% prowizji od udzielonej pożyczki, a ponadto nie więcej niż 10% innych kosztów pożyczkowych w skali roku. Aktualnie te progi są wyżśze i wynoszą one 25% dla prowizji oraz 30% dla kosztów dodatkowych. Ponadto projekt zawiera informacje dotyczące tego, że koszty pozaodsetkowe mogą stanowić maksymalnie 75% wartości kredytu. Aktualnie limit to 100%.

Gdyby nowe przepisy weszły w życie, w takim przypadku przy pożyczeniu 1 000 złotych na rok, zapłacilibyśmy maksymalnie 54 złotych odsetek, nie więcej niż 100 złotych prowizji oraz maksymalnie do 100 złotych kosztów dodatkowych. Podliczając, roczny koszt pożyczki na 1 000 złotych nie mógłby być wyższy niż 254 złote. Aktualnie dla 1 000 złotych limit dla oprocentowania jest taki sam, ale najwyższa prowizja może wynieść 250 złotych, z kolei koszty dodatkowe mogą opiewać na 300 złotych – razem to ponad 600 złotych. W związku z tym nowe przepisy ograniczyłyby koszty pożyczek nawet o połowę.

Co z firmami pożyczkowymi, gdy nowelizacja wejdzie w życie?

Nowe limity przede wszystkim uderzyłyby w firmy pożyczkowe oferujące chwilówki, ponieważ to one zarabiają na pożyczaniu pieniędzy najwięcej. W związku z tym zmiany mogłyby doprowadzić do upadku niektórych firm pożyczkowych, które ze względu na niższe dochody nie byłyby w stanie się utrzymać. Z drugiej strony istnieje też ryzyko rozwoju tak zwanej szarej strefy. Wobec tego eksperci wskazują, że nowelizacja i tak nie zlikwiduje lichwy całkowicie.

Co ciekawe, w nowych limitach nie zmieściłyby się także niektóre banki, które stosują wysokie koszty dla pożyczek gotówkowych, dlatego wtedy, gdy przepisy weszłyby w życie, dotknęłyby nie tylko firm pozabankowych. Oczywiście, zmniejszenie limitów spowodowałoby też mniejsze wpływy do budżetu kraju. Na razie nie mamy dodatkowych informacji dotyczących planowanej nowelizacji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,60%. Rata miesięczna od 306,08 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4513,14 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1999,44 zł, prowizja 2513,70 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10813,14 zł. Stan na dzień 05.10.2023 r.                                                                                      

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 412,97 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6093,93 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2702,43 zł, prowizja 3391,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14593,93 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                                 

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7200 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 349,81 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5161,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2289,07 zł, prowizja 2872,80 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12361,87 zł. Stan na dzień 01.11.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2000 zł.                             

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.