W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pieniądze w małżeństwie – dwa konta czy jedno?

Pieniądze w małżeństwie – dwa konta czy jedno?

Kwestie wspólnych finansów warto mieć omówione jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednym z poruszanych wtedy tematów są konta bankowe – czy lepiej, aby każdy małżonek miał swoje własne konto, a może lepiej założyć wspólne?

Nie ma idealnego rozwiązania dotyczącego tego, jak zarządzać pieniędzmi w małżeństwie. Ważne jest, aby każdy był zadowolony z uzgodnień. Oczywiście, najlepiej, jeśli małżonkowie zgadzają się co do tego, jak będą prowadzili wspólne finanse. W przeciwnym przypadku trzeba będzie iść na kompromisy.

Warto więc rozważyć, jaka forma gromadzenia i wydawania pieniędzy będzie w małżeństwie najlepsza – dwa osobne konta dla każdego albo tylko jedno konto, na które spływają zarobki każdego małżonka.

Dwa osobne konta – zalety i wady

Głównym plusem dwóch osobnych kont jest większa przejrzystość w finansach każdej osoby wraz z większą prywatnością związaną z wydatkami. Z drugiej strony niektórzy uważają, że w małżeństwie nie ma już miejsca na osobne rozliczenia i tajemnice.

Dwa osobne konta są dość proste w obsłudze w małżeństwie – czasami jeden małżonek robi zakupy, innym razem drugi. Każdy może wydawać osobno na swoje przyjemności. Jeśli chodzi o wspólne koszty jak czynsz, spłata wspólnie zaciągniętego kredytu czy pożyczki, rachunki, zakupy spożywcze małżonkowie mogą po prostu zrzucać się na nie po połowie. wiosenna-pozyczka

Pieniądze z osobnych kont mogą trafiać również na jeszcze jedno, wspólne konto, na którym będzie się gromadziło środki na wspólne wydatki. Wtedy każdy z małżonków ma do takiego konta dostęp i może wydawać z niego pieniądze według aktualnych potrzeb.

Warto jednak pamiętać o tym, że dwa osobne konta bankowe sprawdzą się głównie wtedy, gdy małżonkowie zarabiają podobnie. W razie znacznych nierówności w zarobkach mogą pojawić się problemy z pokryciem regulowaniem wspólnych wydatków.

Wspólne konto – zalety i wady

Z kolei wspólne konto bankowe pozwala na uzyskanie większej przejrzystości domowych finansów oraz daje małżonkom możliwość korzystania ze środków finansowych wtedy, gdy będą one potrzebne.

Wspólne konto bankowe, do którego wydane są dwie karty, pozwala małżonkom na korzystanie ze środków zawsze wtedy, gdy są potrzebne – bez potrzeby osobnych rozliczeń. To wygodniejsze rozwiązanie od dwóch osobnych kont, ale z drugiej strony małżonkowie muszą mieć do siebie zaufanie, aby nie okazało się, że środki przeznaczona na wspólne życie będą wydane na niepotrzebne wydatki. Ważne jest uzgodnienie, jaka część środków może być przeznaczona na przyjemności i osobiste rzeczy każdego z małżonków.

Wspólne konto bankowe to też dobry wybór w razie dysproporcji zarobków między małżonkami. Wtedy nie ma także trudności z rozliczaniem tych kosztów, które przy mniejszych zarobkach mogłyby być problematyczne.

Podsumowując, jak wspomnieliśmy na wstępie, nie ma idealnego rozwiązania – najlepiej porozmawiać z partnerem albo partnerką, jaka firma prowadzenia finansów będzie najbardziej odpowiednia. Kwestia codziennych wydatków nie powinna być w małżeństwie źródłem stałych konfliktów! wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.