Płaca minimalna w 2018 roku – ile wyniesie?

Płaca minimalna w 2018 roku – ile wyniesie?

Od kilku lat co roku zwiększa się płaca minimalna Polaków. Na jaką kwotę będą mogli liczyć zarabiający najmniej w 2018 roku?

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna rośnie z poziomu 2000 złotych brutto do 2100 złotych brutto. W związku z tym stawka godzinowa będzie wynosiła 13,0 złotych. Oznacza to, że do ręki pracownik otrzyma około 1530 złotych. Ustalona kwota płacy minimalnej wynosi około 47% przeciętnego wynagrodzenia.

Wobec tego te osoby, które obecnie zarabiają minimalną pensję, będą mogły zarabiać więcej niż dotychczas. Oczywiście, oznacza to również większe obciążenia dla pracodawców, a także dla pracowników, ponieważ z ich pensji również pobierane są składki ubezpieczeniowe – w rezultacie więcej pieniędzy trafi do ZUS-u.

Czym jest płaca minimalna?

Jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, musi wypłacić mu płacę minimalną.

Płaca minimalna jest najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy o pracę. Jest ona ustalana przez państwo i określona w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Wynagrodzenie minimalne pozostaje niezależne od tego, jakie są kompetencje pracownika.

W Polsce wynagrodzenie minimalne jest ustalane na podstawie Ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ogłaszana do 15 września każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w ostatnich latach:

• 2000 rok – 700 złotych

• 2001 rok – 760 złotych

• 2003 rok – 800 złotych

• 2004 rok – 824 złote

• 2005 rok – 849 złotych

• 2006 rok – 899,10 złotych

• 2007 rok – 936 złotych

• 2008 rok – 1126 złotych

• 2009 rok – 1276 złotych

• 2010 rok – 1317 złotych

• 2011 rok – 1386 złotych

• 2012 rok – 1500 złotych

• 2013 rok – 1600 złotych

• 2014 rok – 1680 złotych

• 2015 rok – 1750 złotych

• 2016 rok – 1850 złotych

• 2017 rok – 2000 złotych

• 2018 rok – 2100 złotych

Jak widać, minimalne zagrożenie zmieniało się w ciągu ostatnich lat dość znacznie – w ciągu kilkunastu lat zostało podwojone. Musimy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej oraz rosły też inne koszty związane z utrzymaniem.

Czy pensja minimalna jest wystarczająca do przeżycia?

Od wielu lat toczą się dyskusje na temat tego, czy pensja minimalna jest wystarczającą sumą do godnego przeżycia dla jednej osoby oraz dla całej rodziny, w której osoby dorosłe pracują przy takiej stawce.

Pensja minimalna, szczególnie w dużym mieście, jest dość dużym problemem, ponieważ nie pozwala na samodzielne wynajęcie mieszkania oraz utrzymanie się na średnim poziomie. Ponadto osoby posiadające pensje minimalne nie mogą wziąć kredytów hipotecznych na kupno własnego „M”, ponieważ ich zarobki są zbyt niskie.

Wielokrotnie podnosi się również kwestię pensji minimalnej w innych krajach, w których jest ona wyższa i w przeliczeniu pracownicy zarabiający minimum mogą pozwolić sobie na więcej niż Polacy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.