W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Mały dług może stać się dużym problemem

Mały dług może stać się dużym problemem

Długi nie są niczym złym wtedy, gdy spłacamy je terminowo. Powinniśmy pamiętać o tym, by regulować zobowiązania punktualnie. W przeciwnym przypadku mały dług może stać się dla nas bardzo dużym problemem!

Raty pożyczek i kredytów, rachunki, alimenty, mandaty – długi mogą mieć różne źródła. Oczywiście, jeśli spłacamy je zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, wtedy nie narażamy się na żadne negatywne konsekwencje. Problemy mogą jednak pojawić się wtedy, gdy nie będziemy regulowali ich terminowo.

Kiedy mały dług może stać się dużym kłopotem?

Przede wszystkim powinniśmy uważać na sytuacje, gdy nasze długi zaczynają stanowić większość naszych kosztów. W takim przypadku ryzyko, że pojawią się jeszcze większe kłopoty jest bardzo duże. Co więcej, wystarczy jedna nieodpowiednia decyzja i możemy wpaść w spiralę zadłużenia.

Zwykle mały dług może przeistoczyć się w duży kłopot wtedy, gdy zaczynamy mieć niestabilną sytuację finansową. Utrata pracy, większe wydatki związane z chorobą, wypadkiem i innymi niespodziewanymi sytuacjami, problemy osobiste – to wszystko może odbić się na naszej gorszej kondycji finansowej. Wówczas powinniśmy zachować szczególną ostrożność i nie wydawać zbyt wiele, aby pieniędzy wystarczyło nam na spłatę długów.

Również powinniśmy uważać z zaciąganiem kolejnych pożyczek i kredytów wtedy, gdy już teraz je mamy. Jedna pożyczka może zawalić nasz budżet jak domek z kart. Właśnie wtedy pojawia się ryzyko spirali zadłużenia – zaciąganie kolejnych pożyczek tylko po to, aby spłacić kolejne.

Jak zapobiegać kłopotom związanym z długami?

Oczywiście, najlepiej mieć jak najmniej długów. Wiadomo jednak, że nie zawsze jest to całkowicie możliwe. Kredyt hipoteczny, pożyczka na zakup wyposażenia domu, różne rachunki – każdy z nas ma swoje stałe opłaty, które pokrywa każdego miesiąca.

Aby nie stały się one zbyt dużym obciążeniem dla naszego domowego budżetu, powinniśmy zaplanować swój budżet domowy. W tym celu możemy wykorzystać różne aplikacje na smartfony, programy komputerowe lub szablony do wydrukowania z internetu. Z budżetem możemy łatwiej planować kolejne wydatki – zawsze wyznaczmy wtedy część naszych wpływów na spłatę zadłużenia i płaćmy je w pierwszej kolejności.

Nie pożyczajmy również ponad miarę – bardziej opłacalne jest oszczędzanie, ponieważ pożyczka zawsze będzie związana z kosztami i będziemy musieli oddać więcej. Aby zmniejszyć potrzebę kupowania, możemy też planować nasze zakupy – jedna lista tego, co jest nam potrzebne w ciągu najbliższych miesięcy, pomoże w ograniczeniu wydatków.

Co wtedy, gdy mały dług jest już dużym kłopotem?

Jeśli nasz mały dług zaczyn rosnąć i staje się dużym kłopotem, nie powinniśmy chować głowy w piasek. Jeśli widzimy, że możemy nie spłacić najbliższej raty pożyczki czy kredytu, skontaktujmy się z wierzycielem i wyjaśnijmy sytuację. Być może uda się zmniejszyć raty przed wydłużenie okresu spłaty.

Gdy nasza sprawa jest już na etapie windykacji, w takim przypadku powinniśmy podjąć współpracę z firmą windykacyjną.

Jeśli tego nie zrobimy, nasza sprawa może trafić do sądu, a potem do komornika. Możemy razem z windykatorem uzgodnić szczegóły spłaty naszego zadłużenia i ustalić raty, które będą łatwe w spłacie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.