W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczki w lombardach – co warto o nich wiedzieć?

Pożyczki w lombardach – co warto o nich wiedzieć?

Pożyczki można pozyskiwać w bardzo różny sposób. Decydować można się zarówno na korzystanie z ofert firm pożyczkowych jak też można decydować się na pożyczki dostępne choćby w lombardach.

Oczywiście wybranie określonego miejsca pozyskiwania pożyczki będzie bezpośrednio wpływało na to, jakie będą koszty spłacania pożyczki.

Gdy wybiera się pożyczkę wstępnie warto skorzystać z najłatwiej dostępnych ofert pożyczkowych. Decydować można się na pożyczki dostępne za pośrednictwem Internetu, gdzie można liczyć na minimalne formalności.

Jednocześnie można decydować się na pożyczki dostępne w firmach mających stacjonarne oddziały. Natomiast specyficznym rozwiązaniem jest korzystanie z pożyczek w lombardach.

Pożyczka w lombardzie

Decydując się na pożyczkę w lombardzie trzeba liczyć się ze znacznie mniej korzystnymi ofertami w stosunku do przeciętnych warunków na rynku pożyczkowym w zakresie kosztów. Natomiast można decydować się na pozyskanie takiej pożyczki gdy chce się w bardzo krótkim czasie uzyskać dostęp do środków finansowych. wiosenna-pozyczka

W lombardach pożyczki najczęściej udzielane są pod zastaw różnego rodzaju przedmiotów. Stanowi on zabezpieczenie udzielanej  pożyczki.

Okres spłaty

Pożyczki w lombardzie przyznawane są na krótki okres czasu. Przeciętnie taki okres wynosi od tygodnia do miesiąca. Jednak można liczyć posiadaniu zastawu na szybkie uzyskanie niezbędnych środków finansowych. Jest to rozwiązanie w nagłych sytuacjach, które pozwala na zapewnienie środków finansowych, które trudno pozyskać w inny sposób na rynku finansowym.

Bardzo ważne jest również by decydować się na takie lombardy, które są dobrze oceniane na rynku i sprawdzone przez klientów. Ma to znaczenie gdy chce się mieć pewność, że dostępne pożyczki oferowane są na korzystnych warunkach finansowych.

Szybka pożyczka w lombardzie

Podstawowym atutem pożyczek w lombardzie jest to, że posiadając zastaw można mieć pewność, że taka pożyczka będzie udzielona. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że po udzieleniu pożyczki trzeba ją spłacić gdy nie chce się stracić zastawu. Jednocześnie ważne jest decydowanie się na takie pożyczki, które oferowane są na warunkach, które są do wypełnienia.

Nie warto decydować się na pożyczkę, której nie będzie można spłacić w określonym czasie. Pozyskanie pożyczek za pośrednictwem lombardów pozwala również na szybkie pozyskanie pieniędzy, co dla wielu osób ma duże znaczenie między innymi ze względu na nagłą potrzebę uzyskania określonej sumy pieniędzy. 

W większych miastach można korzystać z większej liczby lombardów. Pozwala to między innymi wygodnie sprawdzić jakie warunki umów pożyczkowych uzyska się w lombardach. Wiele informacji można obecnie również znaleźć w sieci, gdzie coraz więcej firm w tym lombardów posiada informacje dotyczące posiadanych ofert czy warunków zapewnienia pożyczek pod zastaw. wiosenna-pozyczka

Ma to duże znaczenie gdy szuka się takich ofert, które są dostępne na korzystnych warunkach finansowych. Korzystne warunki finansowe pozwalają na ograniczenie również kwot, które trzeba będzie spłacić.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.