W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Na czym polega samozatrudnienie?

Na czym polega samozatrudnienie?

Samozatrudnieniem określamy sytuację, gdy osoba fizyczna rozpoczyna działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. W naszym kraju termin ten odnosi się głównie do tych osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, ale status samozatrudnionych różni się w zależności od kraju.

Z pracą w Polsce związane są spore koszty. Wobec tego przedsiębiorcy decydują się na wprowadzanie różnych zmian, które mają na celu zmniejszenie tych właśnie wydatków. Najdroższe jest zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracy, co z drugiej strony jest również najbezpieczniejsze dla pracowników. Niemniej jednak teraz umowa o pracę jest powoli luksusem. Pracodawcy preferują umowy cywilnoprawne – o dzieło oraz zlecenia, które pozwalają na zmniejszenie kosztów oraz łatwiejsze zwolnienie pracownika.

Także coraz więcej pracodawców zaznacza, że preferuje samozatrudnienie, które również jest formą zmniejszenia kosztów, ale ma też swoje zalety dla pracownika. Czym jest samozatrudnienie?

Samozatrudnienie – co to jest?

Aby być samozatrudnionym, musimy założyć indywidualną działalność gospodarczą. Wobec tego firma osoby samozatrudnionej może wtedy rozpocząć współpracę z firmą zlecającą pracę. Samozatrudniony może także współpracować z wieloma firmami, co jest popularne wśród osób wykonujących tak zwane wolne zawody, ale nie tylko.

Musimy jednak pamiętać o tym, że samozatrudnionym nie możemy zostać zawsze. Przede wszystkim nie dotyczy to osób, które pracują pod kierownictwem, w miejscu i czasie określonym przez zlecającego, nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaną działalnością, a także wykonują działania na zlecenie podmiotu, który ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych działań oraz ich wykonywanie (z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych). zimowa-pozyczka

Zalety i wady bycia samozatrudnionym

Najczęściej jest tak, że przejście z etatu na samozatrudnienie jest opłacalne zarówno dla pracodawcy, jak i dla osoby samozatrudnionej. Musimy jednak pamiętać o tym, że takie rozwiązanie ma też swoje wady, szczególnie wtedy, gdy porównamy je z pracą na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca, który podejmuje współpracę z samozatrudnionym pracownikiem, może zmniejszyć koszty, a przy tym jest w stanie zaproponować pracownikowi większą sumę niż wtedy, gdy pracowałby on zatrudniony na umowie o pracę. Wobec tego możemy wtedy zarabiać więcej.

Z drugiej strony samozatrudnieni, którzy są w końcu przedsiębiorcami, muszą rozliczać się regularnie z fiskusem. Istnieje możliwość rozliczania się według podatku ryczałtowego bądź też liniowej 19% stawki podatku dochodowego. Jest też plus, ponieważ osoby fizyczne, muszą płacić podatek progresywny w wysokości 18% i 32% według progów. Ponadto samozatrudnieni ponoszą mniejsze koszty w ZUS, wobec tego nie muszą oddawać urzędowi tak dużo pieniędzy, jak osoby na etacie.

Minusem natomiast jest mniejsza stabilność zatrudnienia, brak przywilejów dla osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz konieczność prowadzenia księgowości samodzielnie czy z biurem rachunkowym, co także oznacza wyższe koszty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.