Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Umowa na czas określony a nieokreślony

Umowa na czas określony a nieokreślony

Umowy o pracę zgodnie z przepisami kodeksu pracy mogą być zawierane zarówno na określony czas jak też na czas bezo kreślony. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z umowami określonymi a w drugim przypadku z umowami o pracę na czas nieokreślony. Oba rodzaje umów mają pewne podobieństwa jak też występują pomiędzy nimi różnice.

Umowa na czas określony to umowa terminowa, która może być zgodnie z przepisami prawa pracy zawierana na bardzo różny okres czasu, gdyż nie jest wskazana ani dolna, ani górna granica czasu trwania takiej umowy.

Jednak generalnie zawieranie umów na czas określony na zbyt długi okres czasu może być traktowane jako nadużycie. Dodatkowo trzecia umowa na czas określony powinna być zawierana już jako umowa na czas nieokreślony. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pomiędzy umowami występuje określony czas przerwy, który minimalne wynosić musi jeden miesiąc przerwy w zatrudnieniu.

Czas wypowiedzenia umów

Jedną z różnic pomiędzy umową na czas określony a umową na czas nieokreślony jest sposób rozwiązywania umów. W przypadku umów na czas nieokreślony mogą być one wypowiedziane zarówno przez pracownika jak też pracodawcę przy zachowaniu wyznaczonych terminów. Okres wypowiedzenia jest zgodnie z przepisami prawa pracy zależny między innymi od czasu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy wówczas okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. W przypadku zatrudnienia powyżej sześciu miesięcy okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Natomiast przy zatrudnieniu powyżej trzech lat okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

W przypadku umów na czas określony okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Jednocześnie umowa powinna zawierać w swojej treści informacje o tym jak może zostać wypowiedziana. Jeśli taki zapis się nie znajdzie trzeba brać pod uwagę, że umowa nie może wówczas być rozwiązania za wypowiedzeniem.

Korzyści z umowy na czas nieokreślony

Generalnie na rynku pracy pracownicy traktują umowy na czas nieokreślony jako takie, które pozwalają na zapewnienie stabilności miejsca pracy. Wielu pracowników zdecydowanie bardziej preferuje takie formy zatrudnienia. Natomiast umowy na czas określony często bywają wybierane przez pracodawców, którzy szukają pracowników jedynie na krótki okres, gdy chcą zwiększyć liczbę pracowników ze względu na chwilowe potrzeby w firmie.

Jednocześnie wielu pracodawców traktuje umowy na czas określony jako umowy na okres próbny. Pozwala to na sprawdzenie kompetencji pracownika na danym stanowisku pracy. Jeśli pracownik sprawdzi się w zakresie realizowania pracy w danym miejscu pracy wówczas oferowana jest mu umowa na czas nieokreślony.

Przy umowie na czas nieokreślony można również uzyskać znacznie więcej korzyści co dotyczy między innymi starania się o pożyczenie środków finansowych w firmach finansowych. Dotyczy to zarówno pożyczek jak też kredytów szczególnie długoterminowych jak kredyty na mieszkanie. Dodatkowo umowy na czas nieokreślony są znacznie trudniejsze do wypowiedzenia przez pracodawcę, co gwarantuje również większe bezpieczeństwo w przypadku zwolnienia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.