W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Umowa słowna. Kiedy jest ważna?

Umowa słowna. Kiedy jest ważna?

Umowy najczęściej kojarzą nam się z tymi na piśmie. Jednak umowę możemy zawrzeć też słownie. Wówczas liczymy na to, że druga strona dotrzyma danego nam słowa, jednak ryzykujemy, że będzie wprost przeciwnie. Wydawałoby się, że umowa słowna nie ma więc żadnych konsekwencji. Jednak w świetle prawa cywilnego również może mieć ona taką samą moc jak umowa pisemna.

Z umowami słownymi spotykam się w różnych sytuacjach. Przykładowo, dotyczą one pożyczek w gronie rodziny oraz znajomych, wykonania określonych zadań, na przykład remontu. W szeregu przypadków podpisanie umowy nie jest konieczne, ale nie oznacza to wcale, że jej umowne uzgodnienia mogą być pogwałcone przez jedną ze stron.

Słowna umowa o pożyczkę

Skupmy się tutaj na jednej z najbardziej popularnych umów ustnych, czyli na umowie o pożyczkę. Zgodnie z przepisami prawa, nie ma konieczności sygnowania takiej właśnie umowy, gdy kwota pożyczki jest niższa niż 500 złotych. Wówczas brak pisemnej formy umowy nie oznacza, że jest ona nieważna.

Oczywiście, musimy też pamiętać o tym, że w razie problemów możemy mieć problem z udowodnieniem, że do takiej właśnie umowy doszło. W takim przypadku najczęściej konieczne jest przesłuchanie świadków. Warto więc pamiętać o tym, że umowy pisemne pożyczek warto podpisywać zarówno wtedy, gdy pożyczamy mniej, jak i więcej niż 500 złotych.

Kiedy umowa ustna nie jest ważna?

Istnieje jednak szereg sytuacji, gdy zastosowanie umowy pisemnej jest niezbędne i umowa ustna nie przyniesie wówczas odpowiednich skutków. Dotyczy to w szczególności tych umów, na których wymuszają to przepisy prawa.

Bardzo dobrym przykładem są tutaj umowy o kredyt w banku – takie umowy zawsze muszą mieć określoną formę pisemną. Także sprzedaż nieruchomości musi być potwierdzona właściwą umową w formie aktu notarialnego podpisanego u notariusza.

Jak dowodzić swoich praw w przypadku umów ustnych?

Gdy zawarliśmy z kimś umowę ustną, gdy inna forma umowy nie była wymagana, na przykład w przypadku pożyczki poniżej 500 złotych, możemy bronić się w razie braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę. Wówczas możemy spokojnie udać się do sądu i przedstawić zeznania światków.

Możemy także przedstawić różnego rodzaju dowody takie jak wiadomości SMS, wydruki, e-maile, listy, które potwierdzają, że do pożyczki jednak doszło. Najczęściej w takiej sytuacji są one brane pod uwagę przez sąd i możliwe jest wtedy dowiedzenie naszych racji – sprawa będzie wtedy skupiona na dłużniku, który nie oddał pieniędzy. W ostateczności może nawet trafić do komornika, który zarządzi wyegzekwowanie długi z majątku dłużnika.

Lepiej zawsze podpisywać umowę pisemną!

Podsumowując, gdy nie chcemy narażać się na niebezpieczeństwa i niedogodności związane z umowami ustnymi, powinniśmy podpisać z drugą stroną umowę pisemną. Nie musi ona mieć przy tym formalnego wyglądu – wystarczą dane stron transakcji, a także opisanie, czego dana umowa dotyczy.

Zarówno wtedy, gdy chodzi o niewielkie pożyczki, jak i wykonanie różnych prac czy inne aktywności, warto postawić na umowy pisemne. Ich spisanie to dosłownie chwila!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.