Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ryzyko kredytowe – na czym polega?

Ryzyko kredytowe – na czym polega?

Z zaciągnięciem pożyczki i kredytu związane jest ryzyko kredytowe. To termin często stosowany w kontekście ubiegania się o pożyczkę albo o kredyt. Czym dokładnie jest ryzyko kredytowe? Jak jest obliczane?

W bankowości ryzyko kredytowe związane jest z ryzykiem niewywiązania się kredytobiorcy z wynikającej z instytucją bankową lub pozabankową umową obowiązku spłaty zobowiązania. Oznacza ono niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie spełni zapisów w umowie, narażając w ten sposób kredytobiorcę na straty.

Gdy ryzyko kredytowe jest wysokie, bank lub inna instytucja są zagrożone brakiem otrzymania spłaty kredytu czy pożyczki we wskazanym terminie – całościowo albo częściowo. Warto przy tym wskazać, że ryzyko kredytowe dotyczy nie tylko pożyczek i kredytów, ale też skupowanych wierzytelności, otwartych linii kredytowych czy gwarancji, poręczeń i akredytyw.

Wyróżniamy dwa główne wymiary ryzyka kredytowego:

• ryzyko straty albo wypłacalności – związane jest z brakiem pewności dotyczącym przyszłej kondycji finansowej klienta i dotyczy niebezpieczeństwa, że wynikająca z umowy spłata zobowiązania nie będzie uregulowana w terminie

• ryzyko zabezpieczenia – związane jest z niebezpieczeństwem, które związane jest z ryzykiem samego zabezpieczenia związanego z obniżeniem tego ryzyka, na przykład może być to uszkodzenie czy zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia, obniżenie jego wartości, jak ma to miejsce w przypadku nieruchomości jesienna-pozyczka

Warto jednocześnie wskazać, że ryzyko kredytowe związane jest z ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kursu walutowego oraz ryzykiem płynności.

W firmach pozabankowych i w bankach ważne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Proces ten obejmuje etapy takie jak:

• identyfikacja ryzyka

• pomiar ryzyka

• monitorowanie ryzyka

• kontrola ryzyka jesienna-pozyczka

• następstwa występowania ryzyka

Każdy bank ma jednocześnie swoją własną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, na podstawie której decyduje o tym, czy udziela kredytów i pożyczek. Zasady zarządzania ryzykiem są objęte tajemnicą bankową.

Jak oblicza się ryzyko kredytowe dla klienta?

Przy określaniu ryzyka kredytowego bierze się pod uwagę szereg czynników. Wśród nich znajdują się przede wszystkim osiągnę przez klienta dochody oraz jego wydatki, jego wiarygodność kredytowa, która sprawdzana jest w bazach takich jak BIK i innych.

Oprócz tego pod uwagę bierze się takie czynniki jak wiek i stan cywilny klienta, jego wykształcenie i zawód, status mieszkaniowy, rodzaj pracy oraz okres zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, posiadane rachunki bankowe, karty płatnicze, programy oszczędnościowe.

W jaki sposób zmniejszyć ryzyko kredytowe?

Gdy chcemy pożyczyć pieniądze od banku czy firmy pozabankowej, powinniśmy zadbać o to, aby związane z naszą pożyczką czy kredytem ryzyko było jak najmniejsze. Wtedy instytucja chętnie pożyczy nam pieniądze.

Jeżeli mamy wysokie dochody i niskie obciążenia, wtedy łatwiej otrzymamy pożyczkę na wysoką sumę. Także na bezproblemowe otrzymanie pieniędzy mogą liczyć osoby, które spłacały swoje dotychczasowe zobowiązania regularnie i zbudowały w ten sposób swoją pozytywna historię kredytową.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.