Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Ryzyko kredytowe – co to jest?

Ryzyko kredytowe – co to jest?

Z zaciągnięciem pożyczki i kredytu związane jest ryzyko kredytowe. To termin często stosowany w kontekście ubiegania się o pożyczkę albo o kredyt. Czym dokładnie jest ryzyko kredytowe? Jak jest obliczane?

W bankowości ryzyko kredytowe związane jest z ryzykiem niewywiązania się kredytobiorcy z wynikającej z instytucją bankową lub pozabankową umową obowiązku spłaty zobowiązania. Oznacza ono niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie spełni zapisów w umowie, narażając w ten sposób kredytobiorcę na straty.

Gdy ryzyko kredytowe jest wysokie, bank lub inna instytucja są zagrożone brakiem otrzymania spłaty kredytu czy pożyczki we wskazanym terminie – całościowo albo częściowo. Warto przy tym wskazać, że ryzyko kredytowe dotyczy nie tylko pożyczek i kredytów, ale też skupowanych wierzytelności, otwartych linii kredytowych czy gwarancji, poręczeń i akredytyw.

Wyróżniamy dwa główne wymiary ryzyka kredytowego:

• ryzyko straty albo wypłacalności – związane jest z brakiem pewności dotyczącym przyszłej kondycji finansowej klienta i dotyczy niebezpieczeństwa, że wynikająca z umowy spłata zobowiązania nie będzie uregulowana w terminie

• ryzyko zabezpieczenia – związane jest z niebezpieczeństwem, które związane jest z ryzykiem samego zabezpieczenia związanego z obniżeniem tego ryzyka, na przykład może być to uszkodzenie czy zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia, obniżenie jego wartości, jak ma to miejsce w przypadku nieruchomości

Warto jednocześnie wskazać, że ryzyko kredytowe związane jest z ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kursu walutowego oraz ryzykiem płynności.

W firmach pozabankowych i w bankach ważne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Proces ten obejmuje etapy takie jak:

• identyfikacja ryzyka

• pomiar ryzyka

• monitorowanie ryzyka

• kontrola ryzyka

• następstwa występowania ryzyka

Każdy bank ma jednocześnie swoją własną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, na podstawie której decyduje o tym, czy udziela kredytów i pożyczek. Zasady zarządzania ryzykiem są objęte tajemnicą bankową.

Jak oblicza się ryzyko kredytowe dla klienta?

Przy określaniu ryzyka kredytowego bierze się pod uwagę szereg czynników. Wśród nich znajdują się przede wszystkim osiągnę przez klienta dochody oraz jego wydatki, jego wiarygodność kredytowa, która sprawdzana jest w bazach takich jak BIK i innych.

Oprócz tego pod uwagę bierze się takie czynniki jak wiek i stan cywilny klienta, jego wykształcenie i zawód, status mieszkaniowy, rodzaj pracy oraz okres zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, posiadane rachunki bankowe, karty płatnicze, programy oszczędnościowe.

W jaki sposób zmniejszyć ryzyko kredytowe?

Gdy chcemy pożyczyć pieniądze od banku czy firmy pozabankowej, powinniśmy zadbać o to, aby związane z naszą pożyczką czy kredytem ryzyko było jak najmniejsze. Wtedy instytucja chętnie pożyczy nam pieniądze.

Jeżeli mamy wysokie dochody i niskie obciążenia, wtedy łatwiej otrzymamy pożyczkę na wysoką sumę. Także na bezproblemowe otrzymanie pieniędzy mogą liczyć osoby, które spłacały swoje dotychczasowe zobowiązania regularnie i zbudowały w ten sposób swoją pozytywna historię kredytową.

Ten wpis znajduje się w kategorii