W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Poręczenie pożyczki – co musisz wiedzieć?

Poręczenie pożyczki – co musisz wiedzieć?

Poręczyciel kredytu albo pożyczki czy też żyrant jest osobą będącą dodatkowym zabezpieczeniem dla banku lub innej instytucji przy zaciąganiu zobowiązania. Jednak zanim zgodzimy się na bycie poręczycielem, powinniśmy zapoznać się z naszymi obowiązkami oraz ryzykiem, które jest z tym związane.

W przypadku wielu pożyczek lub kredytów poręczenie jest wymagane. Często jest ono stosowane w przypadku zobowiązań na wyższe sumy, ale również wtedy, gdy klient nie ma wystarczającej zdolności czy wiarygodności kredytowej.

Dla banków oraz innych instytucji pożyczkowych poręczenie pozwala na zabezpieczenie się w przypadku braku spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. Wówczas to poręczyciel będzie musiał wziąć na siebie spłatę zobowiązania, co powoduje, że to dość ryzykowne – możemy być zmuszeni do spłaty pożyczki albo kredytu innej osoby.

Zanim zdecydujesz się na poręczenie

Przed podjęciem decyzji zawsze powinniśmy dokładnie przeanalizować sytuację finansową osoby, dla której mamy poręczyć pożyczkę albo kredyt. W żadnym przypadku nie powinniśmy być żyrantem dla osoby, której nie znamy zbyt dobrze, na przykład dla niedawno poznanego znajomego czy nawet osoby, która znamy dłużej, ale nie wiemy za dużo o jej kondycji finansowej.

Oczywiście, powinniśmy również wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową, ponieważ wtedy, gdy na nasze barki spadnie obowiązek spłaty zadłużenia, możemy mieć także niemałe problemy. Gdy już teraz nasz budżet domowy jest napięty, wtedy dodatkowe obciążenie w postaci raty za poręczony kredyt albo pożyczkę może być ponad nasze siły. wiosenna-pozyczka

Jakie są prawa poręczyciela?

Gdy chcemy poręczyć pożyczkę albo kredyt, możemy brać udział w ustalaniu treści umowy zobowiązania. Warto przy tym wskazać, że nie musimy decydować się wcale na poręczenie całej kwoty, ale możemy zgodzić się tylko na jej część.

Warto też zwrócić uwagę na to, aby w umowie znalazł się zapis, że w przypadku braku spłaty pieniędzy przez kredytobiorcę albo pożyczkobiorcę na początku zabezpieczeniem był jego majątek, a dopiero potem poręczyciel.

Ponadto poręczyciel ma możliwość dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od kredytobiorcy albo pożyczkobiorcy na drodze cywilnej. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe, na przykład wtedy, gdy osoba ta ukrywa swoje dochody i majątek.

Poręczenie obniża zdolność kredytową

Nie powinniśmy też zapominać o tym, że wtedy, gdy zdecydujemy się być poręczycielem, obniżeniu ulega nasza zdolność kredytowa. Wobec tego możemy mieć trudności z uzyskaniem kredytu albo pożyczki dla siebie, jeżeli poręczyliśmy wysoką kwotę.

Jest to kolejny minus poręczenia, o którym powinniśmy pamiętać. Gdy planujemy pożyczenie pieniędzy samodzielnie, na przykład jako kredyt mieszkaniowy, poręczenie może nam w tym przeszkodzić i otrzymamy decyzję negatywną.

Podsumowując, najlepiej nie poręczać nikomu kredytu albo pożyczki, ponieważ wtedy, gdy kredytobiorca albo pożyczkobiorca nie będzie spłacał swojego zobowiązania, będziemy musieli oddać je samodzielnie. Zatem wtedy, gdy ktoś prosi nas o poręczenie, odmówmy, nawet jeśli jest to bliska dla nas osoba. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.