Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Źle wykonany remont - co teraz zrobić?

Źle wykonany remont - co teraz zrobić?

Większość z nas zleca wykonanie remontu innym osobom. W tym przypadku możemy znaleźć firmy remontowe przez portale ogłoszeniowe, możemy też zapytać innych, czy nie mogą polecić nam dobrej ekipy. Najlepiej, aby był to osoby sprawdzone. Może jednak zdarzyć się, że zlecone prace remontowe nie zostaną wykonane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Co możemy wtedy zrobić?

Gdy pracownik firmy remontowej odstawi fuszerkę, wcale nie musimy godzić się na wcześniej uzgodnioną zapłatę. W takim przypadku możemy domagać się naprawienia wad na koszt wykonawcy lub obniżenia cen usługi. W jaki sposób powinniśmy wtedy postąpić, aby zawalczyć o swoje? Tutaj trzeba pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Źle położone kafelki w kuchni, niedokładnie nałożona tapeta, zniszczenia podczas remontu, na przykład uszkodzona podłoga – to tylko kilka przypadków, gdy możemy domagać się swoich praw od wykonawcy.

Odbiór remontu / prac budowlanych

Musimy zacząć od tego, na jakim etapie są prace remontowe. Gdy jeszcze nie odebraliśmy prac i nadal są one w toku, powinniśmy regularnie kontrolować postępy. Jeżeli zauważymy jakiekolwiek niedoróbki, powinniśmy natychmiast zawiadomić wykonawcę i wezwać go do dokonania poprawek.

Najlepiej wyznaczyć wtedy termin, w którym mają być one wykonane. Jeżeli poprawki nie będą wykonane w wskazanym terminie, wówczas mamy prawo do odstąpienia od umowy i przekazania pracy innej firmie na koszt obecnego wykonawcy. jesienna-pozyczka

Jeżeli wykonawca mówi, że prace już zakończył, ale widzimy niedoróbki, wtedy podobnie jak w poprzednim przypadku możemy wezwać go do ich naprawienia w ramach zapłaconej ceny. Powinniśmy także wyznaczyć termin napraw.

Gdy jednak wady nie są duże, na przykład widzimy, że fugi są położone nierówno, wtedy możemy zażądać od wykonawcy obniżenia ceny.

Rękojmia a wady

Oczywiście, pamiętajmy też o tym, że nawet po odbiorze remontu możemy skorzystać z rękojmi za wady. Dotyczy to tych wad, które ujawnią się po odbiorze, ale wcześniej nie były one widoczne. Czas rękojmi to 2 lata.

Opóźnienia w pracach

Gdy widzimy, że ekipa remontowa nie pracuje zgodnie z terminem i nie wywiąże się z wykonania prac punktualnie, wówczas możemy odstąpić od umowy.

Kodeks cywilny wskazuje wtedy: „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

Wyłączenia od odpowiedzialności

Pamiętajmy również o tym, że wykonawca nie odpowiada za wszystkie wady fizyczne dzieła, czyli wykonania remontu. jesienna-pozyczka

Dotyczy to poniższych sytuacji:

• wada powstała w wyniku wady tkwiącej w materiale dostarczonym przez klienta

• klient wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć o wadzie w chwili odbioru i nie zgłaszał zastrzeżeń

• klient sam spowodował wadliwość dzieła, przykładowo wskazał wykonawcy, jak należy wykonać prace, które okazały się wadliwe

• wada powstała po wydaniu dzieła zamawiającemu, chyba że wada wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w wykonanym dziele

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.