W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zwrot podatku z PIT – kiedy go dostanę?

Zwrot podatku z PIT – kiedy go dostanę?

Wielu z nas ma prawo do uzyskania zwrotu podatku z PIT. Generalnie urząd skarbowy ma kwartał na to, aby zwrócić nadpłatę wykazaną przez podatnika w rozliczeniu. Często jednak pieniądze możemy otrzymać w znacznie krótszym terminie.

Rozliczenia PIT możemy składać do urzędów skarbowych do końca kwietnia. Wielu z nas jednak znacznie szybciej dostarcza dokumenty, także w nadziei, że skrócimy w ten sposób czas oczekiwania na zwrot podatku. To często kilkaset złotych, a nawet jeszcze większa suma, którą możemy otrzymać z powrotem. Nic więc dziwnego, że wielu Polaków zastanawia się, kiedy dokładnie uzyskają zwrot podatku z PIT, aby zaplanować swoje wydatki.

Urząd skarbowy ma 3 miesiące

Zasadniczo urzędy skarbowe mają aż 3 miesiące na oddanie płatnikom nadpłaty wykazanej w rocznym rozliczeniu podatku PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec tego wtedy, gdy złożyliśmy nasze rozliczenie na ostatni moment, wówczas na zwrot poczekamy nawet do końca lipca.

Zdarza się jednak, że pieniądze otrzymujemy prędzej. Wszystko zależne jest od tego, kiedy przekazaliśmy dokumenty do urzędu, a także od tego, jak bardzo obciążony jest on pracą. Czasami pieniądze otrzymujemy nawet w ciągu mniej niż miesiąca po złożeniu naszych dokumentów. Urząd może przekazać je nam w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek, także możemy zdecydować się na przekaz pocztowy lub też na odbiór gotówki.

Duże rodziny mogą otrzymać zwrot podatku prędzej

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą liczyć również na szybsze sprawdzenie dokumentu PIT i przekazanie ewentualnego zwrotu. Gdy w dokumencie PIT odliczyliśmy ulgę prorodzinną wtedy, gdy mamy co najmniej trójkę dzieci, na zwrot podatku będziemy czekali do 30 dni. Wobec tego pieniądze będziemy mieli wtedy znacznie szybciej niż reszta podatników. wiosenna-pozyczka

Sprawdź, kiedy możesz otrzymać zwrot podatku z PIT

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w wielu urzędach skarbowych możemy sprawdzić, kiedy otrzymamy zwrot podatku. Żeby sprawdzić stan postępu w zwrocie podatku PIT, musimy mieć pewność, że nasza lokalna izba skarbowa daje nam taką możliwość. Niestety, z takiej opcji nie skorzystamy we wszystkich częściach kraju.

Informacje na temat tego, czy jest to możliwe w naszej izbie skarbowej, znajdziemy na stronach internetowych. Ostatnio taka opcja dostępna była tylko w województwie śląskim, ale kolejne województwa także uruchamiają odpowiednie aplikacje. Dostęp do danych możemy uzyskać poprzez wpisanie numeru PESEL lub NIP-u podatnika, kwoty przychodu w pełnych złotych, przy czym końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy należy pominąć, a te wynoszące 50 i więcej groszy powinniśmy zaokrąglić w górę do pełnych złotych, a także musimy przepisać kod z obrazka.

Dłuższe oczekiwanie na zwrot w przypadku korekty

Warto przy tym wskazać, że od terminu 3 miesięcy są też wyjątki. Przede wszystkim dotyczy to dostarczenia jeszcze jednej deklaracji, tym razem z korektą poprzedniej. Gdy korektę złożymy dłużej niż po miesiącu od poprzedniej deklaracji, wtedy na zwrot możemy poczekać dodatkowe 2 miesiące.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.