Kosiniakowe – co to jest i kto je dostanie?

Kosiniakowe – co to jest i kto je dostanie?

Kosiniakowe, to pomoc materialna dla rodziców, którym urodziło się dziecko, a którzy nie mają uprawnienia do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego czy uposażenia macierzyńskiego. Ile wynosi kosiniakowe? Jakie dokumenty trzeba złożyć, by je otrzymać? Zapraszamy do lektury!

Kosiniakowe – dla kogo jest?

Kosiniakowe obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i zostało wprowadzone z inicjatywy byłego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podstawą prawną jego przyznawania jest ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Generalizując, można powiedzieć, że kosiniakowe zastępuje zasiłek macierzyński osobom, którym nie może być on przyznany. Ten rodzaj pomocy jest przewidziany dla osób, które nie pracują zawodowo, albo nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe.

Świadczenie kosiniakowe otrzymają wszystkie osoby pozbawione prawa do zasiłku macierzyńskiego tj.:

 • studenci,
 • rolnicy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, zlecenie (o ile nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe – jest ono dobrowolne),
 • osoby bezrobotne (zarówno ze statusem nadanym przez Urząd Pracy, ale także te, które nie zgłosiły się do objęcia ich tym tytułem),
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (o ile nie pobierają zasiłku macierzyńskiego).

O świadczenie rodzicielskie może ubiegać się zarówno matka, jak i ojciec dziecka, jednak ojcu może być ono przyznane tylko w konkretnych przypadkach. Następuje to w sytuacji:

 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Warto podkreślić, że kryterium podmiotowe jest rozszerzone także na opiekunów prawnych dziecka do 7 roku życia, a w sytuacji dziecka, w stosunku, do którego odroczono obowiązek szkolny do 10 roku życia. Poza opiekunami, prawo to przysługuje rodzicom zastępczym, z wyjątkiem zawodowych rodzin zastępczych i osobom przysposabiającym dziecko. wiosenna-pozyczka

Kosiniakowe – kwota

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł na dziecko. Podana wysokość świadczenia jest kwotą netto, oznacza to, że nie jest ona opodatkowana. Kosiniakowe wypłacane jest przez okres, który jest zależny od urodzonych (przysposobionych, objętych opieką) dzieci. W przypadku jednego dziecka jest to rok – 52 tygodnie, bliźniąt – 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, pięcioraczków (i więcej) – 71 tygodni.

Okresy te należy liczyć w zależności od sytuacji, czy mamy do czynienia z rodzicami, opiekunami czy przysposabiającymi:

 • od dnia porodu,
 • od dnia przysposobienia,
 • od dnia objęcia opieką.

Warto tu podkreślić, że jeśli w okresie otrzymywania świadczenia podejmie się pracę, to jest ono nadal wypłacane, ale w kwocie mniejszej o 50 procent.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Chociaż przy otrzymywaniu świadczenia rodzinnego, brane są pod uwagę różne kryteria, to na jego przyznanie oraz na jego wysokość, nie ma wpływu dochód. Z drugiej jednak strony, warto wiedzieć, że wlicza się je do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia, jak zasiłek rodzinny, zasiłki z pomocy społecznej czy pomoc z funduszu alimentacyjnego.

Jak zatem wygląda kwestia kosiniakowego a pit? Odpowiedź jest bardzo prosta. Skoro to świadczenie nie jest opodatkowane, nie wykazuje się go w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kosiniakowe a 500 plus i inne świadczenia

Między świadczeniem rodzinnym a świadczeniem 500 plus nie ma żadnej kolizji. Oznacza to, że można otrzymywać obydwa świadczenia jednocześnie. Podobna sytuacja jest z zasiłkiem dla bezrobotnych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku zbiegu uprawnień do otrzymywania kilku świadczeń, takich jak: dodatek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy i kosiniakowe. Wówczas uprawnionemu przysługuje tylko jedno z tych świadczeń, które sam wybierze. wiosenna-pozyczka

Kosiniakowe – wniosek

Aby kwota została przyznana, należy złożyć odpowiedni wniosek. Składa się go w urzędzie miasta bądź gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Ważny jest tu termin. Wynosi on 3 miesiące licząc od dnia narodzenia się dziecka. W sytuacji rodziców adopcyjnych wniosek należy złożyć w ciągu miesiąca. Nie oznacza to jednak, że świadczenie złożone z uchybieniem tego terminu będzie skutkować decyzją odmowną. W takim przypadku straci się „jedynie” możliwość wyrównania za pierwsze 3 miesiące, a kosiniakowe będzie naliczone od pierwszego miesiąca, w którym wniosek wpłynął.

Jeśli składamy wniosek w tradycyjnej formie, należy go wypełnić drukowanymi literami. Na początku należy uzupełnić swoje dane i dane organu, do którego składamy wniosek.

Wniosek składa się z dwóch części. Pierwsza to dane wnioskodawcy oraz dzieci: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz data urodzin dziecka. Druga część to pouczenie z informacją dotyczącą praw do otrzymania kosiniakowego i oświadczenie wnioskodawcy mające na celu ustalenie prawa do tego świadczenia.

Do wypełnienia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dowód osobisty osoby składającej wniosek.

Nie trzeba natomiast dołączać żadnych zaświadczeń o dochodach. Należy pamiętać, że jeśli za granicą przysługuje z tego tytułu podobne świadczenie, wówczas kosiniakowe nie należy się, chyba że odpowiednie umowy między państwami stanowią inaczej.

Kosiniakowe – ile się czeka na decyzję?

Odpowiedź dotyczącą przyznania prawa do świadczenia rodzinnego otrzymuje się decyzją administracyjną, która jest wydawana w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Jest to termin standardowy, jednak w pewnych sytuacjach, kiedy trzeba będzie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, termin ten może być dłuższy.

Kosiniakowe a długi

Czy w sytuacji zadłużenia, komornik może zabrać kwotę przyznaną w ramach kosiniakowego? Nie. Wszystkie świadczenia, jak rodzina 500+, wyprawka 300+, alimenty, kosiniakowe, nie mogą być przedmiotem zajęcia przez komornika.

Jednak nie jest wykluczone to, że kwota przyznana w ramach tych świadczeń nie zostanie zabrana z rachunku bankowego. W takiej sytuacji należy złożyć zażalenie na decyzję i działanie komornika, a następnie, niesłusznie pobrana kwota zostanie zwrócona.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.