Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – ile wynosi?

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – ile wynosi?

Sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach była naprawdę zróżnicowana. Z jednej strony wysokość płac średnio rosła, a wiele firm poszukiwało wyspecjalizowanych pracowników. Z drugiej zaś za nami łącznie kilkanaście miesięcy pandemicznych obostrzeń, które zmieniły standardy zatrudnienia np. w hotelach czy restauracjach. PKB Polski się zmniejszyło, a to może zwiastować kryzys, przez który może być trudniej znaleźć pracę. Dlatego sprawdzamy, jakie jest bezrobocie w porównaniu do poprzednich lat i kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Rosnące ceny żywności, energii czy opału, a także wysokie raty kredytów sprawiają, że naprawdę coraz trudniej jest związać koniec z końcem. Ci, którzy nie mają pracy mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, nazywany potocznie „kuroniówką”. Podsumowujemy najważniejsze zasady dotyczące tej formy wsparcia.

Bezrobocie w Polsce 2022

Stan bezrobocia najlepiej opisuje stopa bezrobocia, czyli jaki proces osób aktywnych zawodowo stanowią ci, którzy nie mają zatrudnienia. Im stopa jest niższa, tym na rynku pracy panuje lepsza sytuacja.

Najświeższe dane o bezrobociu to dane z czerwca 2022 roku. Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w tym miesiącu stopa bezrobocia wynosiła 4,9% i w porównaniu do poprzednich miesięcy tego roku spadła, bo w każdym z nich przekraczała 5%. Stan rynku jest lepszy niż w 2021 roku, bo w każdym z miesięcy pierwszego półrocza tego roku, stopa przekraczała 6%.

Jednak generalnie sytuacja na rynku pracy jest naprawdę dobra, bo pamiętajmy, że warto porównywać do siebie rok do roku ze względu na sezonowość zatrudnienia. Od początku publikowanych danych, czyli od 1990 roku stopa bezrobocia była niższa tylko raz. Wyniosła 3,8% i miało to miejsce właśnie w czerwcu 1990 roku.

Krytyczny był okres od 2001 do 2006 roku, kiedy stopa bezrobocia wahała się od 15 do 19%. Od 2017 roku wskaźnik ten kształtuje się na podobnym poziomie – 5 -7%.

O bezrobociu sporo może powiedzieć nam również liczba bezrobotnych zarejestrowanych. W czerwcu 202 roku było to 818 tys. – o 32 tys. mniej niż miesiąc wcześniej i aż o 175 tys. niż rok wcześniej.

Podsumowując, dane GUS pokazują, że wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika i naprawdę łatwo znaleźć zatrudnienie, a nie korzystać z zasiłków dla bezrobotnych.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 jest uzależniony od stażu pracy – można otrzymywać 80, 100 lub 120% bazowej stawki. Wyższy zasiłek dla bezrobotnych obowiązuje przez trzy miesiące, a później kwota jest obniżana. Służy to oczywiście zwiększeniu motywacji do poszukiwania zatrudnienia.

Warto wiedzieć, że kwoty te zostały 1 czerwca 2022 roku zwaloryzowane, co oznacza, że zasiłek dla bezrobotnych 2021 był niższy.

Do stażu pracy liczy się okres zatrudnienia na umowę o pracę, ale także czas:

 • przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
 • świadczenia usług na umowę zlecenie lub agencyjną (jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia),
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia),
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej,
 • pobierania renty rodzinnej lub z tytułu niezdolności do pracy

Ważne jest, że nie można wliczać bezpłatnego urlopu wypoczynkowego, który trwa dłużej niż 30 dni.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, trzeba stracić zatrudnienie i spełnić dwa warunki:

 • przepracować min. 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PIP,
 • udowodnić otrzymywanie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia (3 010 zł brutto w tym roku), od którego były odprowadzane składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, którego obszar obowiązuje nasze miejsce zameldowania lub zamieszkania (jeżeli nie ma stałego meldunku). Wniosek można złożyć wraz z rejestracją statusu bezrobotnego podczas jednej wizyty.

Można również zrobić to za pomocą serwisu praca.gov.pl. Trzeba jednak dysponować podpisem elektronicznym lub mieć profil zaufany. Tym sposobem potwierdzamy swoją tożsamość.

Aby złożyć wniosek stacjonarnie, trzeba okazać urzędnikowi swój dowód osobisty.

Niezależnie od sposobu złożenia aplikacji, trzeba załączyć kserokopię:

 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • świadectwa pracy,
 • zaświadczenie z zakładu pracy dotyczące wysokości zarobków i odprowadzanych składek,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub potwierdzenie przeciwwskazania do wykonywania konkretnych prac (jeśli nas to dotyczy).

W niektórych przypadkach urząd może także poprosić o zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, aktualną decyzję o wysokości renty, decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub rehabilitacyjnego.

Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych?

Okres otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych zależy od relacji stopy bezrobocia w danym powiecie w porównaniu do stopy w skali kraju.

Zasiłek przysługuje przez 180 dni, jeżeli powiatowa stopa nie przekroczyła 150% krajowej albo 365 dni, jeśli tak się stało.

Powiatową stopę bezrobocia bada się na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie ma osoba, która:

 • w okresie pół roku przed rejestracją w PIP została zwolniona dyscyplinarnie,
 • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • odbywa płatną praktykę absolwencką, a jej wynagrodzenie przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • po skierowaniu z PIP nie podjęła szkolenia, stażu, pracy lub innej formy pomocy,
 • w okresie pół roku przed rejestracją rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron (wyjątkami są: porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia, zmiany miejsca zamieszkania lub pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków).

Ile się czeka na pieniądze z kuroniówki?

Warto wiedzieć, że kuroniówka, czyli zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany z dołu, czyli w przypadku nabycia prawa do niego w trakcie miesiąca, otrzymujemy pieniądze za daną liczbę dni.

Na przelew czeka się do 14. dnia miesiąca, który nastąpi po nabyciu prawa. Przykładowo, zarejestrowaliśmy się w urzędzie w sierpniu, to zasiłek powinien wpłynąć na konto do 14 września.

Pomoc dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Osoby, które nie mają prawa do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, bo np. same zrezygnowały z zatrudnienia albo zostały zwolnione dyscyplinarnie, także powinny zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Mogą bowiem zostać skierowani przez starostę do wykonywania prac społecznych, które pozwolą trochę zarobić albo zostaną objęci programem wsparcia zawodowego (doradztwa, szkoleń, aktualnych ofert), co zwiększa szansę na zdobycie pracy.

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych

Na podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych można liczyć tylko raz do roku. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zazwyczaj publikowane jest w maju, a podwyżka zasiłku obowiązuje od 1 czerwca. W tym roku również tak było i zasiłek dla bezrobotnych został zwaloryzowany.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać maksymalnie przez 180 lub 365 dni (w zależności od stopy bezrobocia w powiecie, w którym mieszkamy). Jednak, jeśli wcześniej znajdziemy zatrudnienie albo utracimy prawo do zasiłku, to jest on wypłacany krócej.

Zasiłek dla bezrobotnych po macierzyńskim

Mamy, którym kończy się urlop macierzyński, a spełniają pozostałe warunki ubiegania się o zasiłek, również mogą o niego wnioskować. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby w okresie pracy otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Powinny zarejestrować się w urzędzie pracy i przedstawić zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia wraz z podstawową wymiaru jego naliczania.

Zasiłek dla bezrobotnych przed emeryturą

Warto wiedzieć, że po spełnieniu warunków dotyczących wieku i stażu pracy osoba bezrobotna może ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, który wynosi 1 350,70 zł brutto.

Wniosek trzeba złożyć w swoim oddziale ZUS i można to zrobić, gdy jest się w odpowiednim wieku i ma się przepracowany dany okres, a wytyczne zależą od płci i powodu, z jakiego została rozwiązana umowa.

Oprócz tego należy spełnić następujące warunki:

 • przez min. 180 dni pobierać zasiłek dla bezrobotnych,
 • być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna,
 • podczas pobierania zasiłku nie odmówić bez uzasadnienia przyczyny zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od dnia wydania dokumentu o 180-dniowym czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Zgodnie z przepisami zasiłek dla bezrobotnych jest traktowany tak, jak wynagrodzenie za pracę. Dlatego to, czy może zostać zajęty przez komornika, zależy od tego, z jakiego powodu powstało zadłużenie. Reguluje to Kodeks Pracy i Kodeks Postępowania Cywilnego.

Zobacz, czego nie może zająć komornik

Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów, to komornik może zająć 60% zasiłku i to zrobi. Natomiast jeżeli nie, to teoretycznie 50%. Nie oznacza to jednak, że je pobierze, ponieważ kwota wolna od potrąceń jest dwa razy wyższa od kwoty zasiłku. Dlatego komornik musi pozostawić na koncie dłużnika całą sumę świadczenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej.

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 60 miesięcy wynosi 35,79%. Rata miesięczna od 302,03 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 8962,86 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 4912,86 zł, prowizja 4050 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17962,86 zł. Stan na dzień 18.07. 2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                                                                                                                                                

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 60 miesięcy wynosi 35,79%. Rata miesięczna od 258,41 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7668,17 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 4203,17 zł, prowizja 3465 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 15368,17 zł. Stan na dzień 18.07.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 1400 zł.      

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.