Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Alimenty na dziecko – jak oblicza się ich wysokość?

Alimenty na dziecko – jak oblicza się ich wysokość?

Dzieci w momencie rozwodu rodziców, gdy są one niepełnoletnie lub uczą się mają prawo do uzyskiwania alimentów od rodziców. Jednocześnie wiele osób, które ma sprawy rozwodowe zastanawia się jaką wysokość alimentów może zasądzić sąd.

Generalnie wysokość alimenty ustalane są przez sąd w wysokości dopasowanej do możliwości majątkowych rodzica, który zarabia określone pieniądze.

Zobowiązania doza płaty alimentów jest obowiązek każdego rodzica. Dotyczy to również realizowania opieki, a także wychowania dzieci. Jednocześnie sąd może ustalić zarówno konieczność płacenia alimentów, a także usprawiedliwionych potrzeba dziecka.

Możliwości majątkowe, a także dotyczące zarobków są ustalane przez sąd w kontekście między innymi ustalenia stanu majątku, wieku, stanu zdrowia, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Natomiast ustalanie potrzeba dziecka wymaga między innymi dopasowania alimentów do wieku dziecka jak też stanu zdrowia. Zgodnie z przepisami prawnymi dziecko ma również prawo do równej stopy życiowej z rodzicami.

Za Usprawiedliwione potrzeby dziecka obejmują między innymi koszty jak wyżywienie, media, edukacja, ochrona, zdrowia, kultura fizyczna, wypoczynek, rozrywka. Dzieciom muszą być również zapewnione odpowiednie warunki rozwoju zarówno fizycznego i duchowego rozwoju dziecka.

Ustalenie wysokości alimentów

Gdy ustala się wysokość alimentów ważne jest decydowanie się na ustalenie w sądzie lub w ramach umowy pomiędzy rodzicami wysokości alimentów. Ustalanie alimentów wymaga między innymi obliczenia kosztów miesięcznych utrzymania dzieci. Jednocześnie bierze się pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, możliwości majątkowe rodziców.

Koszty utrzymania dzieci muszą być udokumentowane co dotyczy między innymi zaświadczeń, faktur, rachunków. Jednocześnie sporządzenie pozwu w zakresie ustalenia alimentów najczęściej wymaga pomocy specjalistów prawnych. Można jednak decydować się na wykorzystanie wzorów pozwu.

Gdy sprawa o alimenty prowadzona jest w sądach niezbędne jest osobiste stawienie się na rozprawie. Po rozprawie niezbędne jest również pobranie odpisów wyrobu. Ewentualnie pozyskać trzeba protokoły dotyczące ugody sądowej z klauzulami wykonalności.

Opłacanie alimentów

Niezbędne jest również branie pod uwagę, że opłacenie alimentów jest obowiązkiem rodzica. Alimenty powinny być płacone regularnie, gdyż płacenie alimentów nieregularnie może prowadzić do naliczania odsetek. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że brak płacenia alimentów prowadzi do powstania długu.

Powstanie długu alimentacyjnego przekłada się na sytuację, w której pojawić się może sytuacja gdy rozpocznie się postępowanie egzekucyjne. Postępowanie wszczynać może wierzyciel alimentacyjny.

Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że postępowania egzekucyjne w przypadku alimentów jest realizowane przez komorników sądowych. Gdy ktoś uchyla się przez od płacenia alimentów wówczas wysokość powstających zaległości jest równowarta co najmniej trzem świadczeń okresowych. Jednocześnie możliwe jest zgłoszenie przestępstwa uchylania się przed płaceniem alimentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.