Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co to jest i jak działa ERIF? Wyjaśniamy!

Co to jest i jak działa ERIF? Wyjaśniamy!

Chyba każdy z nas słyszał już o bazie BIK, czyli o Biurze Informacji Kredytowej, które gromadzi i udostępnia informacje dotyczące kredytobiorców i pożyczkobiorców. Jednak oprócz tej bazy istnieje też kilka innych, które również sprawdzane są przez banki i firmy pożyczkowe. Jedną z nich jest baza ERIF BIG.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. jest polskim biurem informacji gospodarczej (BIG), które zaczęło swoją działalność w 2003 roku. Początkowo funkcjonowało pod nazwą KSV BIG, natomiast od 2007 roku jest biurem Grupy Kapitałowej KRUK.

Biuro ERIF gromadzi informacje gospodarcze i udostępnia je współpracującym podmiotom. Przetwarza również dane do celów statystycznych, prowadzi działania szkoleniowe i edukacyjne. Wykorzystuje system wymiany informacji finansowej obejmujący dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych. Warto przy tym wskazać, że w bazie znajdują się nie tylko informacje o zobowiązaniach finansowych bankowych czy pozabankowych, ale też telekomunikacyjnych, urzędowych czy multimedialnych.

Jakie dane znajdują się w bazie ERIF?

Baza ta zawiera informacje zarówno o rzetelnych konsumentach i podmiotach, jak i o tych, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas. Wobec tego dane te mogą być podzielone na pozytywne oraz negatywne.

Informacje pozytywne to dane o konsumentach i podmiotach regulujących zobowiązania terminowo. Informacje te przekazywane są do bazy przez wierzyciela za zgodą konsumenta czy podmiotu – podpisujemy ją najczęściej przy podpisywaniu umowy o pożyczkę czy kredyt. Informacje te obejmują dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i uregulowania płatności.

Z kolei informacje negatywne to dane dotyczące osób i przedsiębiorstw zadłużonych, które nie uregulowały w terminie swoich zobowiązań. W ramach informacji negatywnej znajdują się data jej ujawnienia, tytuł prawny, który związany jest ze zobowiązaniem dłużnika, waluta i kwota zobowiązania, data powstania zaległości, dane związane z postępowaniem w sprawie.

Jak można trafić na listę dłużników ERIF?

Podobnie jak w przypadku innych baz dłużników, także ERIF ma swoje warunki, które trzeba spełnić, aby dostać się na listę dłużników. Dotyczy to dłużników, którzy posiadają zadłużenie co najmniej 200 złotych, gdy są konsumentami, albo 500 złotych, gdy chodzi o przedsiębiorstwa.

Zanim jednak trafimy na listę dłużników, podmiot, który chce nas na nią wpisać, musi przekazać nam informacje o takim zamiarze w formie pisemnej. W dokumencie znajdą się wtedy żądania do zapłaty wraz z terminem, do którego musimy wykonać to zobowiązanie. Gdy nie wywiążemy się z tego obowiązku, wtedy nasze dane będą przekazane do baz dłużników. Wobec tego warto zareagować na taki list, ponieważ wtedy, gdy tego nie zrobimy, możemy mieć sporo trudności.

Co grozi dłużnikom znajdującym się w ERIF?

Przede wszystkim możemy mieć trudności z korzystaniem z różnych ofert – będziemy mieć problemy przy zaciągnięciu pożyczki, kredytu, podpisaniem umowy abonamentowej na telefon czy internet, wzięciem samochodu w leasing.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.