Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zdolność kredytowa - co to jest?

Zdolność kredytowa - co to jest?

Do uzyskania pożyczki potrzebujemy odpowiedniej zdolności kredytowej. To jeden z podstawowych warunków, niemniej jednak różne instytucje bankowe i pozabankowe podchodzą do zdolności w inny sposób. Czym dokładnie jest zdolność kredytową oraz w jaki sposób dokonuje się jej oceny?

Zdolnością kredytową nazywamy zdolność kredytobiorcy do spłaty kwoty kredytu, czyli kapitału wraz z opłatami w danym terminie płatności. Zgodnie z polskim prawem bankowym posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej jest niezbędne do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach jednak podmiot oferujący kredyt może udzielić go osobie z niewystarczającą zdolnością, gdy przedłoży ona odpowiednie zabezpieczenie.

Gdy chcemy zdecydować się na pożyczkę albo na kredyt bankowy, wtedy właściwa zdolność kredytowa jest niezbędna. Sprawa jednak wygląda inaczej w przypadku firm pożyczkowych działających pozabankowo, które nie zawsze sprawdzają zdolność kredytową klientów, co powoduje, że oferują pożyczki również dla tych osób, które otrzymałyby decyzję odmowną w banku.

Jak oblicza się zdolność kredytową?

Do zbadania zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. Na jej podstawie można ocenić ryzyko kredytowe związane z udzieleniem kredytu określonemu pożyczkobiorcy. Na ryzyko kredytowe wpływa bardzo wiele czynników, między innymi to wysokość udzielonego kredytu, jego przeznaczenie, długość okresu kredytowania, ponadto sytuacja finansowa kredytobiorcy, jego historia kredytowania oraz cechy, w tym wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, forma zatrudnienia. Oczywiście, przedstawiliśmy tylko kilka tych czynników, jako że jest ich znacznie więcej.

Poniżej prezentujemy dokładniejsze informacje dotyczące tego, jakie czynniki kształtują zdolność kredytową. Warto je poznać, jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy uzyskanie kredytu czy pożyczki będzie możliwe. jesienna-pozyczka

Czynniki wpływające na zdolność kredytową:

• wysokość dochodów – oczywiście, im będziemy mieli lepsze dochody, tym większą pożyczkę czy kredyt będziemy mogli otrzymać

• źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów – obecnie preferuje się umowę o pracę na czas nieokreślony, ale możemy też otrzymać pożyczki jako osoby pracujące na umowie cywilnoprawnej, posiadające własną działalność, renciści, emeryci

• aktualne obciążenia i zobowiązania – inne pożyczki i kredyty, karty kredytowe, alimenty, rachunki i inne wydatki zmniejszają zdolność kredytową, zatem jeżeli będziemy mieli wysokie dochody, ale równie wysokie obciążenia i zobowiązania, nie będziemy mieli wysokiej zdolności

• rodzaj kredytu – inaczej oblicza się zdolność kredytową dla pożyczek gotówkowych i kredytów celowych, na przykład samochodowych czy hipotecznych na kupno mieszkania

• wysokość kredytu – im wyższa kwota, tym wyższą zdolność musimy posiadać

• okres kredytowania – dłużysz okres pozwala na uzyskanie mniejszej raty jesienna-pozyczka

• dotychczasowa historia kredytowa – problemy ze spłatą zadłużeń odnotowane w bazach, na przykład BIK i BIG, obniżają zdolność kredytową

• dodatkowe zabezpieczenia – może być to poręczenie, należąca do kredytobiorcy nieruchomość, weksel

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.