Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy przedawnione długi trzeba płacić?

Czy przedawnione długi trzeba płacić?

Gdy dochodzi do przedawnienia długu, nie ma już obowiązku jego regulowania. Są jednak sytuacje, gdy może dojść do tak zwanego przerwania lub zatrzymania biegu przedawnienia.

Jak wspominaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych wpisów dotyczących tego, czym jest przedawnienie, jest to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. Zatem jeśli dług przedawni się, wówczas dłużnik nie musi już go regulować.

Samo przedawnienie długu może jednak zająć dużo czasu i muszą pojawić się również dodatkowe czynniki. Wiele pytań dotyczących przedawnienia dotyczy pożyczek. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Przedawnienie długu z tytułu pożyczki – termin

Zgodnie z przepisami prawa, długi wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów, a także zadłużenie na karcie kredytowej przedawniają się po 3 latach.

Warto jednak wskazać, że w tym przypadku termin liczony jest nie od momentu zaciągnięcia zobowiązania, czyli otrzymania pożyczki, ale od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty i nie został on spełniony. Przykładowo, jeśli musimy spłacić ratę pożyczki do 20 marca i jej nie płacimy, okres ten liczony jest od 21 marca, czyli dnia następnego. jesienna-pozyczka

Jeśli właśnie w tym okresie, czyli 3 lat, pożyczkodawca nie będzie ubiegał się o odzyskanie pożyczki, a pożyczkobiorca również nie będzie kontaktował się z nim w celu jej spłaty, wtedy dojdzie do przedawnienia długu.

Takiego długu nie trzeba już spłacać, ale nie znaczy to wcale, że dług znika. Dalej mogą być związane z nim takie konsekwencje jak wpisanie na listę dłużników oraz na inne czarne listy, także u pożyczkobiorcy, który nie będzie chciał nam udzielić już pożyczki.

Przerwanie biegu przedawnienia

Do przedawnienia długu nie dojdzie wtedy, gdy zostanie przerwany bieg przedawnienia. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy jedna ze stron – pożyczkodawca albo pożyczkobiorca – zainteresują się ponownie długiem. Poniżej prezentujemy sytuacje, które powodują przerwanie biegu przedawnienia.

  • czynności przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw i egzekwowania roszczeń, na przykład wniesienie pozwu o spłatę, złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika
  • wszczęcie mediacji pomiędzy stronami
  • uznanie roszczenia przez dłużnika przez jego oświadczenie, że dług istnieje w danej wysokości albo pośrednio przez prośbę o rozłożenie na raty, przedłużenie terminu spłaty – przykładem może być uznanie długu w kontaktach z firmą windykacyjną

Gdy dochodzi do przerwania biegu przedawnienia, wówczas jego bieg zaczyna się od nowa – dotychczasowy okres przedawnienia jest uznawany za niebyły.

Spłata przedawnionego długu – możliwa, ale nieobowiązkowa

Zatem spłata przedawnionego długu nie jest już obowiązkiem dłużnika, ale nadal może on to zrobić. Warto przy tym wskazać, że jeśli wierzyciel czy firma windykacyjna domagają się spłaty przedawnionego już długu, warto powołać się na przepisy Kodeksu cywilnego, które mówią o przedawnieniu – prawo stoi wtedy po stronie dłużnika.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.