Przedawnienie długu – kiedy nastąpi?

Przedawnienie długu – kiedy nastąpi?

Osoby, które mają zadłużenie, ale wierzyciel nie upomina się o nie, mogą uniknąć jego zapłaty. Musi dojść wtedy do tak zwanego przedawnienia długu. Czym dokładnie jest przedawnienie i kiedy ma miejsce?

Często możemy spotkać się ze zdaniem, że niektórych długów nie trzeba już spłacić, ponieważ doszło do ich przedawnienia. Prawo jednak reguluje dokładnie tę kwestię i sam fakt, że dług powstał kilka lat temu i zaprzestano jego spłacania, nie oznacza, że doszło do przedawnienia.

Przedawnienie długu – co to jest?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu. W zależności od tego, o jakim długu jest mowa, termin ten może wynosić od 1 roku do nawet 10 lat.

Dłużnik nie ma obowiązku płacić przedawnionych długów, nawet jeśli ubiega się o to wierzyciel czy firma windykacyjna. Warto więc pamiętać o tym, że w takiej sytuacji prawo stoi po stronie dłużnika – musi on jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przedawnionych długów nie trzeba już regulować. Nie oznacza to jednak wcale, że zadłużenie znika – może pozostać po nim wpis w bazie dłużników albo konsekwencją może być wpisanie na inną czarną listę.

Przykładowe terminy przedawnienia się długów:

 • dług wynikający z umowy przewozu, na przykład niezapłacony bilet komunikacyjny – 1 rok
 • długi wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) – 2 lata od momentu wykonania zlecenia albo dzieła
 • długi wynikające z umowy o pracę – 3 lata
 • długi z tytułu niezapłaconego mandatu karnego – 3 lata
 • długi wynikające z pożyczek, kredytów, na karcie kredytowej – 3 lata
 • zadłużenia czynszowe – 3 lata
 • długi z tytułu umowy ubezpieczenia – 3 lata
 • niezapłacony podatek od nieruchomości – 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • niezapłacony podatek dochodowy – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • składki ZUS – 5 lat (dla powstałych po 2012 roku) albo 10 lat (dla powstałych po 2012 roku)
 • długi spadkowe – 10 lat

Warto przy tym wskazać, że poza wymienionymi wyjątkami okres przedawnienia długu liczony jest od momentu, w którym wierzyciel może zacząć domagać się jego spłaty. Przykładowo, w przypadku pożyczek to dzień kolejny po terminie spłaty, a nie dzień zaciągnięcia pożyczki.

Bieg przedawnienia i jego przerwanie

Dług przedawnia się tylko wtedy, gdy wierzyciel, ale też dłużnik nie poruszają jego tematu, czyli nie wykonują żadnych czynności związanych z długiem. Zatem najczęściej jest to sytuacja, gdy wierzyciel zapomina o długu i się o niego nie upomina.

Bieg przedawnienia może być jednak przerwany. Można to zrobić przez każdą czynność przed sądem albo organem powołanym do rozpatrywania roszczeń lub sądem polubownym, przez wszczęcie mediacji albo uznanie roszczenia przez dłużnika. Zatem jeśli wierzyciel skontaktuje się z dłużnikiem i ten przyzna, że ma dług, będzie chciał rozłożyć go na raty, wówczas przerywa to bieg przedawnienia i jest on naliczany od nowa.

W razie problemów związanych z przedawnieniem długo warto skontaktować się z prawnikiem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.