Czy emeryturę można odziedziczyć?

Czy emeryturę można odziedziczyć?

Gdy pracujemy regularnie odkładamy składki emerytalne. Zdarza się jednak, że niektórzy umierają jeszcze zanim otrzymają emeryturę. Czy w takim przypadku składki może odziedziczyć mąż lub żona?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy co miesiąc spore sumy. Ponadto niektórzy z nas odkładają jeszcze pieniądze w Otwartych Funduszach Emerytalnych, czyli w OFE. Nawet wtedy, gdy nasze wpłaty nie są duże, jednak po kilkudziesięciu latach mogą dać pokaźną sumę. Gdy jednak odejdziemy przed czasem na emeryturę, część z tych środków może być odziedziczona przez naszych bliskich.

Dziedziczenie składek z ZUS

Niestety, w tym przypadku nie mamy możliwości odziedziczenia pieniędzy, nawet jeżeli jest to bardzo wysoka suma. Wtedy pieniądze przejmowane są przez budżet państwa i przeznaczane są na dokonanie wypłat emerytur dla innych emerytur.

Zatem wtedy, gdy korzystamy tylko z I filaru, czyli nasze składki trafiają wyłącznie do ZUS, emerytura nie podlega dziedziczeniu przez bliskich.

Subkonto w ZUS

Rząd kilka lat temu postanowił, że część przyszłych emerytur będzie przekierowywana z OFE do ZUS. Wobec tego każdy z nas otrzymał wtedy specjalne subkonto w ZUS. Zamiast 7,3% OFE otrzymuje 2,92%, natomiast różnica trafia do ZUS, czyli do I filaru, niemniej jednak na specjalne konto.

Warto wskazać, że środki zgromadzone na takich subkontach podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w przypadku OFE.

Dziedzicznie składek z OFE

Miliony Polaków nadal należą do OFE, chociaż obecnie nie jest to już obowiązkowe. W tym przypadku istnieje już możliwość dziedziczenia składek i mogą być one przekazane wskazanym przez posiadacza konta osobom, nawet tym, które nie są rodziną.

Gdy podpisujemy umowę w funduszem emerytalnym na założenie rachunku emerytalnego, możemy wskazać jedną lub kilka osób, które po naszej śmierci mogą otrzymać zgromadzone przez nas składki. Także możemy wskazać na takie właśnie osoby później albo możemy zmienić je w trakcie odkładania pieniędzy w OFE.

Warto przy tym wskazać, że nikt z OFE nie zgłosi się do osób wskazanych z informacją, że mogą one otrzymać składki po zmarłym. Ma to bowiem związek z faktem, że nawet jeżeli na konto nie wpływają już pieniądze, nie oznacza to, że jego posiadacz nie żyje. Wobec tego o śmierci bliskiej osoby powinniśmy zawiadomić OFE samodzielnie.

Podział składek w przypadku śmierci członka OFE:

• połowa zgromadzonych środków przekazywana jest małżonkowi, środki przenoszone są wtedy na rachunek OFE małżonka lub na jego subkonto w ZUS, gdy nie ma on OFE

• pozostałe środki są wypłacane osobom wyznaczonym w umowie zawartej z OFE we wskazanej proporcji, gdy także uposażonym był wtedy małżonek, wtedy może on, ale nie musi przekazać środki na swój rachunek albo subkonto

• gdy uposażeni nie zostali wskazani, wtedy pieniądze zgromadzone w OFE dzielone są podczas odstępowania spadkowego, dotyczy to tej kwoty, która nie została wypłacona małżonkowi

Wypłaty w gotówce podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, a wypłaty świadczeń, czyli tej części, która zostaje w OFE lub na subkoncie współmałżonka, objęte są podatkiem dochodowym zgodne ze skalą obowiązującą w przypadku zwykłych przychodów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.