W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak zapłacić za bilety lotnicze kupowane online?

Jak zapłacić za bilety lotnicze kupowane online?

Coraz więcej osób korzysta z internetowych zakupów szczególnie w przypadku takich usług jak bilety lotnicze. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na szybkie zrealizowanie transakcji.

Za bilety lotnicze można płacić w różny sposób przez Internet, co oczywiście zależy od miejsca realizowania zakupów.

Najczęściej za bilety w Internecie można zapłacić przy wykorzystaniu kart kredytowych. Takie karty są oferowane przez banki jako dodatkowe karty do rachunku. Karty kredytowe są specjalnie stworzone do zapewnienia możliwości realizowania internetowych transakcji. Jedną z charakterystycznych cech kart kredytowych jest ich wypukłość odczuwana podczas dotyku. Najczęściej karty kredytowe nie są zapewniane automatycznie do rachunku bankowego, choć zdarza się, że są one oferowane od razu przy zakładaniu rachunku bankowego. Natomiast zawsze można złożyć wniosek o wydanie karty kredytowej. Posiadanie karty kredytowej jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, gdyż pozwala na realizowanie nie tylko zakupów biletów lotniczych, ale również transakcji w niemal każdym serwisie sprzedażowym firm działających w Internecie.

Opłaty przelewami

Bilety lotnicze bywają sprzedawane również za pośrednictwem serwisów oferujących sprzedaż biletów różnych przewoźników. Na takich serwisach bardzo często są przygotowane ułatwienia w zakresie realizowania transakcji dla klientów. Wiele takich serwisów nie tylko pozwala na wygodne sprawdzenie w jednym miejscu różnych ofert biletów lotniczych czy też porównanie ofert pod kątem warunków cenowych, ale można również skorzystać z płatności w formie przelewów. Serwisy internetowe sprzedające bilety lotnicze pozwalają na wykorzystanie serwisów internetowych, które pozwalają na wykonanie przelewów za pośrednictwem elektronicznych serwisów różnych banków. Pozwala to na zrealizowanie płatności za pośrednictwem serwisu do wykonywania przelewów, co gwarantuje wygodne zrealizowania płatności nawet przy braku posiadania kart kredytowych, a nawet kart debetowych. Im większe są możliwości realizowania płatności za zakup biletów lotniczych tym znacznie wygodniej można zrealizować taką transakcję.

Karty debetowe

Zamiast korzystania z kart kredytowych przy zakupach biletów lotniczych można zdecydować się na płatności z wykorzystaniem kart debetowych. Jednak trzeba brać pod uwagę, że nie wszystkie karty debetowe mają możliwość realizowania transakcji internetowych. Warto zatem sprawdzić w banku, w którym posiada się rachunek z kartą debetową czy taka karta pozwala na realizowanie transakcji za pośrednictwem Internetu. Jeśli karta debetowa nie pozwala na zrealizowanie transakcji za pośrednictwem Internetu wówczas nie będzie można wykorzystać jej do zakupu biletów lotniczych. Jednocześnie ważne jest decydowanie się na zakupy w takich miejscach, gdzie można korzystać z płatności przy wykorzystaniu kart debetowych. Trzeba brać pod uwagę, że nie wszystkie serwisy z biletami lotniczymi zapewniają możliwość zrealizowania takich transakcji z wykorzystaniem kart debetowych. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.