Jak odzyskać dług, gdy dłużnik jest za granicą?

Jak odzyskać dług, gdy dłużnik jest za granicą?

Odzyskiwanie długów nie jest prostą sprawą. Tym bardziej, gdy dłużnik ukrywa się za granicą. Czy w takiej sytuacji istnieje szansa na otrzymanie pieniędzy? A może trzeba pogodzić się z ich całkowitą utratą?

Długi nie są niczym dziwnym – ma je wielu z nas, na przykład w formie pożyczki. Jednak sprawa komplikuje się wtedy, gdy nie spłacamy ich regularnie. Także problemem jest sytuacja, gdy to my pożyczyliśmy pieniądze, wyświadczyliśmy usługi lub dostarczyliśmy mienie, ale nie otrzymaliśmy za to zapłaty. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak domagać się oddania pieniędzy przez dłużnika.

Gdy dłużnik mieszka na stale w kraju, wówczas procedury związane z odzyskaniem pieniędzy nie są tak skomplikowane. Schody jednak zaczynają się wtedy, gdy dłużnik wyjeżdża za granicę i mamy trudności ze skontaktowaniem się z nim, by odzyskać pieniądze.

Co zrobić, gdy dłużnik wyjechał za granicę, ale zostawił majątek w Polsce?

Gdy dłużnik ma majątek, który został w Polsce, wówczas możemy skierować sprawę do polskiego komornika. Oczywiście, wcześniej powinniśmy zgłosić sprawę do sądu oraz uzyskać tytuł wykonawczy, czyli dokument sądowy stwierdzający, że istnieje obowiązek zapłaty danej kwoty oraz zawierający nakaz zapłaty tej kwoty. Tytuł wykonawczy musi posiadać również klauzulę wykonalności.

Taki dokument przekazujemy wtedy wybranemu komornikowi, który może również poszukać majątku dłużnika w Polsce. Gdy go znajdzie, wówczas może przeprowadzić egzekucję z tego właśnie majątku, na przykład może być to nieruchomość jak mieszkanie czy dom, ruchomości, na przykład wyposażenie mieszkania, samochód. Egzekucja komornicza może być wykonana też ze środków na koncie dłużnika, ale najczęściej po jego wyjeździe za granicę konta są już puste i nie spływają na nie żadne wpłaty. wiosenna-pozyczka

Co jednak powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy dłużnik zadbał o to, aby żaden składnik jego majątku nie pozostał w Polsce?

Gdy dłużnik nie ma majątku w Polsce

W przypadku, gdy nie możemy przeprowadzić egzekucji z majątku dłużnika pozostawionego na terenie Polski, powinniśmy postarać się o uzyskanie tak zwanego Europejskiego Nakazu Zapłaty czy Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Dokumenty te pozwalają wierzycielowi na wyegzekwowanie wyroku w także w innych krajach należących do wspólnoty UE, bez potrzeby rozpoczynania kolejnego postępowania sądowego.

W jaki sposób możemy uzyskać taki dokument? Wnioski o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty składamy do sądu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie naszego wniosku powinno mieć miejsce do 30 dni i potem, gdy wszystko pójdzie dobrze, nakaz taki jest wydawany.

Po wydaniu nakazu sąd ma za zadanie dostarczyć go pozwanemu. Musimy również zgłosić się do komornika sądowego w innym kraj, aby tam zainicjować postępowanie egzekucyjne. Przepisy mające tutaj zastosowanie są już różne w zależności od tego, w którym kraju znajduje się obecnie dłużnik.

Więcej informacji związanych z postępowaniem w wybranych Państwach Członkowskich można znaleźć na stronie internetowej www.europe-eje.eu, która została założona w ramach unijnej współpracy Państw Członkowskich w projekcie tworzonym z udziałem polskich komorników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.