Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jaki jest maksymalny limit płatności gotówkowej?

Jaki jest maksymalny limit płatności gotówkowej?

Przelewają pieniądze zarówno osoby prywatne, jak i firmy, ponieważ takie przekazanie środków jest łatwiejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Co więcej, obecnie także wskazane prawem, ponieważ od początku 2017 roku zaczął obowiązywać limit płatności gotówkowej dla przedsiębiorców.

Płatność gotówkowa jest coraz rzadziej stosowana, ale nie oznacza to, że nadal nie jest wybierana. Zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym przekazujemy pomiędzy sobą różne kwoty. Gdy jednak są one dość duże i przekraczają aktualnie obowiązujące limity, istnieje prawdopodobieństwo, że zainteresuje się nimi urząd skarbowy.

Płatność gotówką od stycznia 2017 roku

Od początku 2017 roku rząd zdecydował się na obniżenie wartości transakcji biznesowych, które mogą być regulowane gotówką. Zmiana jest dość duża, ponieważ dotychczas limit ten wynosił 15 000 euro. Z kolei od 1 stycznia 2017 roku zmieniono go i dla firm wynosi on obecnie 15 000 złotych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą dokonywać lub przyjmować płatności związane z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem swojego konta bankowego wtedy, gdy:

**_• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca i

• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza wysokość albo równowartość 15 000 złotych_**

W przypadku transakcji odbywających się w innych walutach, przeliczenie kwoty transakcji na złoty polski dokonuje się według kursu średniego NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce transakcja.

Na co narażają się przedsiębiorcy, gdy wykonają operację gotówką powyżej 15 000 złotych?

Wspomniana ustawa wskazuje, że przedsiębiorca, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, nie będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodu transakcji przekraczających kwotę 15 000 złotych, które nie nastąpiły za pośrednictwem rachunku bankowego.

Wobec tego:

• gdy płatność na kwotę powyżej 15 000 złotych została w całości dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu

• gdy płatność na kwotę do 15 000 złotych została dokonana gotówką, wówczas może ona stanowić stanowi koszt podatkowy

Limity płatności gotówkowych pomiędzy osobami prywatnymi Zasadniczo nie ma żadnych limitów płatności gotówkowych pomiędzy osobami prywatnymi, niemniej możemy narazić się na zainteresowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i urzędu skarbowego, gdy nie poinformujemy go o otrzymywanych kwotach.

Kwoty przelewów powyżej 15 000 euro muszą być obowiązkowo rejestrowane przez banki. Gdy nie będziemy posiadali potwierdzenia legalności przelanych pieniędzy, wtedy urząd skarbowy może nałożyć na nie podatek w wysokości nawet 75%.

Darowizny wśród najbliższych, czyli wykonywane przez takie osoby jak małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, są zwolnione z płatności podatku – musimy jednak poinformować o tym urząd skarbowy w terminie 6 miesięcy na odpowiednim formularzu. Dotyczy to zarówno przelewów, jak i płatności gotówkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.