Ile pieniędzy można wpłacić bez kontroli US?

Ile pieniędzy można wpłacić bez kontroli US?

Gdy chcemy przelać dużą kwotę pomiędzy prywatnymi rachunkami bankowymi, istnieje ryzyko, że informacja na temat takiej transakcji będzie przekazana do urzędu skarbowego. Jaka kwota przelewu może znaleźć się pod lupą skarbówki?

Coraz częściej korzystamy z przelewów, aby przekazywać pieniądze innym osobom – członkom rodziny, znajomym, a także w biznesie naszym kontrahentom. Przelewy są wygodne, szybkie i bezpieczne. Obecnie możemy zlecać je bez wychodzenia z domu – wystarczy tylko kilka kliknięć w serwisie transakcyjnym banku, aby pieniądze nawet tego samego dnia znalazły się u odbiorcy.

Co mówią przepisy prawa?

Zgodnie z przepisami, a dokładnie Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu istnieje obowiązek rejestracji każdej transakcji na kwotę wynoszącą minimum 15 000 euro miesięcznie. Dotyczy to zarówno pojedynczych przelewów na tę kwotę, jak i mniejszych przelewów, które po zsumowaniu przekraczają ten limit. Warto jednak wskazać, że niektóre instytucje finansowe ograniczają ten limit.

Dane na temat przelewów powyżej 15 000 euro przechowywane są przez okres 5 lat. Gdy służby po przeanalizowaniu dokumentów uznają, że istnieje podejrzenie łamania przepisów, transakcja może być wstrzymana, a nawet może dojść do zablokowania rachunku. Osoby prowadzące szemrane interesy mogą narazić się na takie niebezpieczeństwo nawet wtedy, gdy przelewy dotyczą mniejszych sum.

Oczywiście, większość przelewów wyższych niż 15 000 euro nie jest związana z przestępstwem. Jeżeli chcemy wykonać bezpiecznie przelew powyżej wskazanej sumy, powinniśmy posiadać dokumentację potwierdzającą, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła. wiosenna-pozyczka

Uwaga! W przypadku firm limit od początku 2017 roku wynosi 15 000 złotych.

Na co narażamy się, gdy nie udowodnimy legalności pochodzenia pieniędzy?

Gdy nie potrafimy udowodnić tego, że pieniądze w wysokiej sumie trafiły do nas zgodnie z prawem, wówczas urząd skarbowy może nałożyć na nas niemałą karę, a dokładnie będziemy musieli zapłacić spory podatek.

Kara wynosi aż 75% wysokości niezadeklarowanych dochodów, dlatego przy kwocie wyższej niż 150 000 euro może być to bardzo wysoki wydatek.

Przelewy a darowizny między członkami rodziny

Warto też wspomnieć przy okazji o darowiznach w ramach tak zwanej I i II grupy podatkowej, które obejmują członków rodziny. Wówczas możemy przelewać sobie wysokie sumy, ale musimy pamiętać o tym, żeby zgłaszać je do urzędu skarbowego w terminie.

W przypadku grupy podatkowej I, czyli tak zwanej pierwszej linii, na przykład rodzic-dziecko, w czasie 5 lat możemy podarować sobie łączną kwotę wynoszącą 9 637 złotych. W drugiej grupie, przykładowo na linii ciocia-siostrzeniec, limit ten wynosi 7 276 złotych na 5 lat. Nie ma wtedy obowiązku podatkowego, ale musimy w okresie 6 miesięcy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.

Warto przy tym wskazać, że w przypadku pierwszej linii, czyli małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha mogą być także zwolnieni z podatku od spadków i darowizn, nawet jeśli przedmiot darowizny przekracza kwotę 9 637 złotych. Wówczas także trzeba zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. wiosenna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.