W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kto może korzystać z bezpłatnego leczenia z EKUZ?

Kto może korzystać z bezpłatnego leczenia z EKUZ?

Funkcjonowanie Polski w UE sprawia, że podczas pobytu poza granicami kraju można korzystać z leczenie w ramach EKUZ. Przed wyjazdem poza granice kraju warto zapoznać się z informacjami dotyczącymi możliwości korzystania z EKUZ w danym kraju. Pozwala to w razie konieczności skorzystać z możliwości jakie daje ubezpieczenie EKUZ.

Z EKUZ mogą korzystać Polacy, którzy są ubezpieczeni w NFZ. Fundusz pokryje koszty leczenia podczas pobytu poza granicami kraju w krajach UE w przypadku konieczności realizowania pilnego leczenia. Korzystanie z takiego leczenia wymaga posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Posiadanie takiej karty pozwala na korzystanie z leczenie nagłego w ramach placówek, które działają w powszechnym systemie ochrony zdrowia działającym w danym kraju członkowskim UE. Jednocześnie EKUZ nie pozwala na korzystnie z leczenia planowego, które miało być wykonane w placówkach na terenie Polski.

Koszty korzystania z karty EKUZ

Gdy chce się mieć ewentualną możliwość korzystania poza granicami kraju z leczenia w ramach ubezpieczenia EKUZ trzeba przede wszystkim sprawdzić konkretne warunki leczenia wybranym kraju. Wynika to z faktu, że w wielu krajach leczenia w ramach powszechnej służby zdrowia jest wpółpłacone, co wymaga dopłacania do takiego leczenia. Jednocześnie w wielu krajach leczenie realizowane jest jedynie w prywatnych placówkach.

Zanim wyjedzie się do kraju UE niezbędne jest zatem sprawdzenie jaki zakres kosztów leczenia w ramach EKUZ będzie opłacony bez NFZ. Pozwala to na uniknięcie niespodzianek w zakresie kosztów, które trzeba będzie ponieść z własnej kieszeni. Niezbędne jest również branie pod uwagę, że w krajach, gdzie leczenie jest współdzielone trzeba będzie zapłacić za leczenie przy korzystaniu z usług medycznych.

Wyrobienie karty EKUZ

Korzystanie z karty EKUZ wymaga jej wyrobienia. Niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie takiej karty. Wniosek jest dostępny między innymi na stronie internetowej NFZ. Można również osobiście odebrać wniosek za pośrednictwem oddziałów NFZ. Wypełniony wniosek trzeba następnie złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania.

Jednocześnie do wniosku trzeba również dołączyć dodatkowe informacje w postaci między innymi dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Kartę EKUZ można również wyrobić dzieciom. Wówczas trzeba je wpisać do wniosków składanych przez rodzica. Do takiego wniosku trzeba dołączyć również informacje formie legitymacji szkolnej lub książeczki studenta a także druk ubezpieczenia zdrowotnego dziecka.

Ważność karty

Każda karta EKUZ ma swój okres ważności. Trzeba to brać pod uwagę, gdy wyrabiało się taką kartę a następnie chce się z niej skorzystać przy kolejnym wyjeździe zagranicznym. Okres ważności karty EKUZ wynosi pół roku. Wyjątkiem są między innymi emeryci, którym karta przy wyjazdach turystycznych wydawana jest na pięć lat.

Osoby bezrobotne uzyskują kartę EKUZ ważną przez okres dwóch miesięcy. Osoby, które udają się w celu podjęcia pracy poza granicami kraju uzyskują kartę EKUZ ważną jedynie do czasu rozpoczęcia pracy za granicą.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.