Kiedy pomoże nam Rzecznik Finansowy?

Kiedy pomoże nam Rzecznik Finansowy?

Masz problemy w odnalezieniu się w zawiłych przepisach bankowych? Jeżeli chcesz złożyć reklamację usług pożyczkowych albo nie wiesz, jak odczytać zapisy w umowie, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego.

Rząd w 2015 roku przyjął ustawę regulującą reklamacje na rynku finansowym. Ustawa ta zawierała również zapis o ustanowieniu stanowiska takiego jak Rzecznik Finansowy, którego zadaniem miało być pomaganie klientom oraz zabezpieczanie ich interesów na rynku finansowym.

Zgodnie z przepisami obowiązki Rzecznika Finansowego to między innymi:

• prowadzenie mediacji pomiędzy konsumentem a podmiotem rynku finansowego

• edukacja dotycząca ochrony praw konsumenta i klienta na rynku finansowym

• pomoc w rozpatrywaniu wniosków konsumenckich związanych z reklamacjami wiosenna-pozyczka

• przygotowywanie opinii dotyczących projektów aktów prawnych dotyczących rynku finansowego

• składnie wniosków do o zmianę prawa w kwestiach organizacji rynku finansowego

Gdy wobec tego potrzebujemy pomocy związanej z pożyczkami lub kredytami, możemy także skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego.

Kiedy możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego?

Jego wsparcie może przydać nam się jeszcze przed podpisaniem umowy z pożyczkodawcą czy kredytodawcą – Rzecznik może zaoferować nam poradę prawną, która pomoże zrozumieniu zapisów umowy.

Gdy mamy z kolei problemy związane z korzystaniem z kredytu czy pożyczki lub innych produktów finansowych, także możemy skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym. Eksperci z jego biura będą mogli doradzić nam, w jaki sposób prawidłowo złożyć reklamację.

Na pomoc możemy też liczyć wtedy, gdy reklamacja nie będzie rozpatrzona po naszej myśli. Wtedy Rzecznik Finansowy może przeprowadzić specjalne postępowanie interwencyjne. Jest ono bezpłatne i może skorzystać z niego każdy konsument. wiosenna-pozyczka

Gdy interwencja również nie przyniesie oczekiwanych efektów, można spróbować ostatniego pozasądowego sposobu na dojście do porozumienia z bankiem czy inną instytucją finansową – to tak zwane poreklamacyjne postępowanie polubowne. Rzecznik Finansowy występuje wtedy w charakterze mediatora pomiędzy stronami. Wszczęcie postępowania to koszt 50 złotych.

Jeżeli nawet wtedy nie uda się dojść do porozumienia, Rzecznik Finansowy ma obowiązek przygotować oficjalną opinię prawną zawierającą ocenę sprawy. Może być ona wykorzystana podczas rozprawy sądowej, gdy konsument zdecyduje się na złożenie sprawy do sądu.

Jak skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym?

• telefonicznie pod numerami: 22 333 73 25 – dyżury ekspertów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 dla problemów z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego, natomiast dla problemów dotyczących ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego pod numerami 22 333 73 28 (ubezpieczenia gospodarcze), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 oraz 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00 (OFE i emerytury)

• e-mailowo pod adresem: porady@rf.gov.pl

• listownie pod adresem: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Dokładne informacje dotyczące stanowiska Rzecznika Finansowego oraz jego obowiązków, również pomocne odpowiedzi na różne pytania i porady znajdziemy na stronie internetowej pod adresem: rf.gov.pl.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.