W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kredyt studencki – ile wynosi, kto dostanie?

Kredyt studencki – ile wynosi, kto dostanie?

Zdecydowanie się na kredyt studencki pozwala na uzyskanie przez studentów dodatkowych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na naukę oraz utrzymanie się w czasie studiowania.

Jednocześnie dotowanie odsetek przez państwo sprawia, że kredyty studenckie można pozyskiwać na bardzo korzystnych warunkach finansowych w stosunku do standardowych kredytów dostępnych w bankach. Dodatkowo kredyt można przeznaczyć na dowolne cele co sprawia, że wielu studentów decyduje się na zaciągnięcie kredytu w celach inwestycyjnych czy odłożenia środków finansowych na przyszłość.

Oprocentowanie kredytów studenckich wynosi jedynie połowę stopy redyskontowej weksli, która ustalana jest przez NBP. W ten sposób oprocentowanie kredytów studenckich jest bardzo korzystne. O kredyt studencki mogą starać się zarówno studenci uczelni publicznych jak też niepublicznych oraz bez względu na tryb studiowania.

Jedynym ograniczeniem w uzyskaniu kredytu studenckiego jest dochód na osobę w rodzinie studenta. Dodatkowym ograniczeniem jest wiek. Kredyt studencki mogą uzyskać osoby, które nie przekroczyły 25 roku życia. Kredyty kierowane są również do osób kontynuujących naukę na studiach doktoranckich.

Dochód rodziny a kredyt dla studenta

Kredyty studenckie są kierowane do studentów pochodzących z mniej zamożnych rodzin. W poszczególnych latach ustalana jest maksymalna kwota na jedną osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do uzyskania kredytu studenckiego. Na obecny rok akademicki taka maksymalna kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta została ustalona na 2500 złotych netto. wiosenna-pozyczka

Jak można starać się o kredyt studencki?

Uzyskanie kredytu studenckiego wymaga spełnienia określonych formalności. Po pierwsze niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku w banku, który udziela kredytów studenckich. We wniosku niezbędne jest wskazanie dochodów rodziny studenta oraz dokumentów, które uzyskiwanie takich dochodów potwierdzają. Takie dokumenty pozwalają na zapewnienia informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej. Student musi również uzyskać zaświadczenie ze szkoły wyższej, które potwierdza status studenta.

Zabezpieczenie kredytu studenckiego

Kredyty studenckie wymagają zabezpieczenia, gdzie banki wymagają poręczenia kredytu. W zależności od zdolności kredytowej poręczyciela niezbędne może być przedstawienie jednego lub więcej poręczycieli. Gdy rodzice nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej student może starać się o uzyskanie poręczenia ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku studentów z terenów wiejskich.

Poręczenie ze strony BGK dotyczy w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej i nie mają żadnych dochodów sto procent kwoty kredytu. W przypadku studentów, których dochodów na osobę w rodzinie przekracza 1500 złotych również mogą liczyć na poręczenie sto procent kwoty kredytu.

Natomiast na poręczenie dziewięćdziesięciu procent kwoty kredytu studenckiego mogą liczyć studenci, których rodziny nie przekraczają dochody na osobę w wysokości 2000 złotych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.