Odpowiedzialność za spłatę pożyczki lub kredytu

Odpowiedzialność za spłatę pożyczki lub kredytu

Gdy chcemy wziąć pożyczkę albo kredyt, wtedy musimy pamiętać o tym, że to dodatkowe obciążenie dla domowego budżetu. Gdy pożyczamy pieniądze, bierzemy na siebie odpowiedzialność i zobowiązujemy się do ich spłaty w wyznaczonym terminie.

Podpisanie umowy pożyczkowej czy kredytowej powinno odbywać się jedynie wtedy, gdy nie mamy innego wyjścia na pozyskanie pieniędzy. Niestety, koszty związane z pożyczkami i kredytami nie są niskie, dlatego musimy wtedy wliczyć do swojego domowego budżetu dodatkowy wydatek. Najważniejsze, aby nie był on nadmierny w stosunku do naszych wpływów – w przeciwnym przypadku możemy narazić się na poważne niebezpieczeństwo.

Pożyczasz – oddajesz

Firmy pożyczkowe i banki pożyczają pieniądze tylko tym klientom, którzy są dla nich godni zaufania. W tym celu sprawdza się między innymi zdolność kredytową oraz wiarygodność z wykorzystaniem różnych dokumentów i specjalnych baz. Na pożyczki i kredyty mogą liczyć ci, którzy w przeszłości bez problemu spłacali swoje zobowiązania. Gdy spóźnialiśmy się w spłacie rat, w takiej sytuacji pożyczkodawca może nam odmówić.

W umowie pożyczki lub kredytu znajdziemy dokładne informacje o tym, ile i kiedy musimy spłacić. Warto przy tym wskazać, że najwygodniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest pożyczka ratalna, która pozwala na rozłożenie długi na mniejsze raty. Wtedy nie musimy spłacać całego zobowiązania w jednej racie, jak ma to miejsce w przypadku chwilówek.

Terminowe spłacanie zadłużenia uchroni nas przed nieprzyjemnymi skutkami opóźnień. Jednak nawet wtedy, gdy spóźnimy się przez jeden dzień, wtedy pożyczkodawca może zacząć już naliczać karne odsetki. Niedługo potem otrzymamy powiadomienie o tym, że zalegamy ze spłatą – oczywiście, za dodatkową opłatą. Pożyczkodawcy pobierają opłaty nie tylko za monity listowne, ale też za telefony, e-maile oraz SMS-y. Jeśli nie spłacimy swojego długu wtedy, sprawa może być skierowana do firmy windykacyjnej, a jeżeli i jej pracownicy niczego nie osiągną, do sądu i potem do komornika.

Czy musimy spłacić zadłużenie kogoś innego?

Warto przy tym poruszyć jeszcze jedną kwestię – oddawania długów kogoś innego. Taka sytuacja dotycz przede wszystkim małżonków, ponieważ wtedy, gdy nie mają oni rozdzielności majątkowej, wspólnie ponoszą odpowiedzialność przy zaciąganiu pożyczek lub kredytów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pożyczka została zaciągnięta na wspólne życie, aby zaspokoić normalne potrzeby rodziny – wówczas za spłatę małżonkowie odpowiadają solidarnie.

Warto wskazać, że dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której współmałżonek nie wyraził zgodny na zaciągnięcie pożyczki albo kredytu. Wobec tego wtedy, gdy mąż pożyczył pieniądze za plecami żony i nie poinformował jej o tym, wówczas żona nie jest zobowiązana do spłaty zadłużenia.

Podsumowując, odpowiedzialność za pożyczki i kredyty ponosimy przede wszystkim samodzielnie. Gdy mamy trudności w spłacie, wtedy najlepiej nie kryć się z nimi i nie chować głowy w piasek. Najlepiej poinformować o tym fakcie pożyczkodawcę, który będzie mógł rozłożyć dług na łatwe w spłacie raty. Warto też o problemie powiadomić bliskich, którzy również będą mogli poradzić, co zrobić.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.