Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Oszczędzanie na emeryturę – IKE a IKZE

Oszczędzanie na emeryturę – IKE a IKZE

Gdy chce się oszczędzać samodzielnie i dodatkowo na emeryturę można decydować się na bardzo różne rozwiązanie dostępne na rynku. Po pierwsze można postawić na programy emerytalne, które są dostępne na prywatnym rynku ubezpieczeń emerytalnych. Po drugie można postawić na rozwiązania przygotowane przez państwo a które dostępne są w ramach tak zwanego trzeciego filaru emerytalnego.

Trzeci filar emerytalny to między innymi programy IKE oraz IKZE.

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Można z niego korzystać nawet gdy nie korzysta się z programu powszechnego zabezpieczenia emerytalnego pracowników. Natomiast IKE pozwala na gromadzenie środków finansowych w bardzo różnej formie.

Wybrać można rachunek oszczędności, rachunek maklerski, ubezpieczenie z fundusze, fundusz inwestycyjny, obligacje skarbowe, dobrowolne fundusze emerytalne. IKZE jest zatem jedynie dodatkowym elementem oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filaru. Gdy IKE jest znacznie bardziej rozbudowanym rozwiązaniem.

Elastyczność korzystania z IKZE i IKE

IKZE jest znacznie mniej elastycznym rozwiązaniem. Zarządzaniem kapitału zajmuje się określony fundusz emerytalny. Średnioroczna stopa zwrotu z kapitału wpłacanego na IKZE zależy zatem od skuteczności zarządzania kapitałem w danym funduszu. Nie zawsze można liczyć na to, że fundusz będzie skutecznie zarządzał kapitałem co może przynosić również straty. jesienna-pozyczka

Generalnie w długim okresie czasu fundusze powinny jednak przynosić zyski. Bardzo ważne jest wybranie takich funduszy, które będą zarządzały IKZE, które mają pozytywne opinie w zakresie skuteczności zarządzania kapitałem. Dotyczy to przede wszystkim długoterminowych zysków z obrotu kapitałem. Dodatkowo ważne jest wybieranie IKZE, które są zarządzane przez firmy oferujące jak najbardziej niskie koszty obsługiwania kont emerytalnych. Dodatkowym atutem przy IKZE jest możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania przy rozliczaniu podatku dochodowego.

IKE jest znacznie bardziej elastycznym rozwiązaniem.

Dodatkowo IKE pozwala na większe oszczędności na emeryturę, gdyż limit wpłat rocznych na IKE jest około dwa i pół razy wyższy od limitu przy IKZE. Dodatkowo przy IKE można zdecydować się na bardzo bezpieczne, choć zapewniające znacznie mniejsze, potencjalne zyski, rozwiązania. Dotyczy to rachunków oszczędnościowych i obligacji skarbowych.

Wybranie między innymi rachunków oszczędnościowych pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania gromadzonych środków ze względu na obejmowanie takich rachunków Funduszem Gwarancyjnym banków. Decydować można się również na bardziej ryzykowne, ale oferujące dużo wyższe potencjalne zyski produkty finansowe jak fundusze inwestycyjne, inwestycje w rachunku maklerskim.

Wybranie funduszy inwestycyjnych w ramach IKE pozwala na zapewnienie ciekawej opcji inwestycyjnej pod kątem podatkowym. Wynika to z braku konieczności opłacania podatku od zysków kapitałowych, które trzeba płacić przy korzystaniu z funduszy inwestycyjnych poza programem IKE.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.