Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Skutki braku zapłaty alimentów dla dłużnika

Skutki braku zapłaty alimentów dla dłużnika

Płacenie alimentów jest obowiązkiem osoby, która została do tego zobligowana. Najczęściej są to rodzice, którzy płacą alimenty na dzieci, ale warto też wskazać, że możliwe jest płacenie ich na byłego małżonka czy na rodziców. Niewywiązywanie się z obowiązku płatności alimentów pociąga za sobą określone skutki prawne. Co wtedy grozi?

Sam fakt nałożenia obowiązku płacenia alimentów na daną osobę nie oznacza jeszcze, że będzie ona regulowała to zobowiązanie terminowo. Dość często zdarza się, że alimenty nie wpływają na konto albo zobowiązany do płacenia tego świadczenia nie robi tego terminowo, ale tylko raz na jakiś czas lub w kwocie innej niż zasądzona.

Alimenty z klauzulą wykonalności

Gdy sąd dokonuje przyznania alimentów uprawnionej do nich osobie, wówczas wyrok od razu otrzymuje klauzulę wykonalności. To oznacza, że osoba, która ma alimenty płacić, powinna podporządkować się zapisom w orzeczeniu sądowym.

W dokumencie znajdziemy przede wszystkim informacje o tym, jaka jest zasądzona wysokość alimentów, a także do jakiego terminu powinny być one wpłacone. Najczęściej data ta jest ustalana tak, aby odpowiadała możliwościom płatniczym zobowiązanego, na przykład w kilka dni po terminie, w którym ma otrzymać wypłatę.

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

Jeśli jednak pomimo wyroku sądu zobowiązany nie płaci alimentów, wówczas należy zacząć działać. Konieczne jest udanie się do komornika z wyrokiem sądu, w którym znajduje się zaznaczona klauzula wykonalności. Na tej podstawie komornik będzie mógł rozpocząć swoją pracę. jesienna-pozyczka

Warto przy tym zaznaczyć, że osoba, która chce odzyskać alimenty, nie musi wskazywać na źródło dochodu zobowiązanego – to już zadanie dla komornika. Gdy okaże się, że komornik nie potrafi znaleźć informacji majątkowych tego rodzaju, wtedy może zwrócić się do Policji.

Odpowiedzialność karna

Także osoba, która nie płaci alimentów, może być podciągnięta do odpowiedzialności karnej. Za uchylanie się od zapłaty alimentów można być ukaranym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Żeby zastosowanie takiej kary było możliwe, należy wszcząć procedurę karną – może zrobić to osoba uprawniona do alimentów albo jej przedstawiciel prawny poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

Wpisy do baz dłużników

Osoba uchylająca się przed terminową płatnością alimentów może też zostać wpisana do tak zwanych baz dłużników, które zawierają informacje o dłużnikach.

Oznacza to, że może mieć ona trudności z wzięciem pożyczki, kredytu, zakupieniem czegoś na raty, zawarciem umowy abonamentowej. Właśnie takie utrudnienia są dla wielu osób niepłacących alimenty swoistym bodźcem do regulowania zobowiązań terminowo.

Alimenty mogą być ściągnięte od innych członków rodziny

Warto również na koniec wskazać, że jeśli egzekucja komornicza w stosunku do dłużnika alimentacyjnego nie przynosi odpowiednich rezultatów, a także nie jest możliwe otrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wtedy istnieje możliwość starania się o alimenty od innych członków rodziny dziecka. jesienna-pozyczka

Wówczas alimenty mogą płacić przykładowo dziadkowie dziecka czy też dorosłe rodzeństwo.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.