W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Zarabiaj na korzystaniu z kart płatniczych

Zarabiaj na korzystaniu z kart płatniczych

Posiadanie kart płatniczych pozwala na uzyskanie wielu korzyści finansowych. Największe korzyści mogą przynieść karty kredytowe. Jednak korzystanie z kart debetowych również pozwala na uzyskanie dostępu do różnego rodzaju rabatów.

Banki bardzo często oferują rabaty dla posiadaczy kart kredytowych. Jest to jeden ze sposobów na zwiększenie zainteresowania użytkowaniem karty kredytowej oferowanej w danym banku. Rabaty na konkretne produkty czy usługi pozwalają na zmniejszenie cen za zakupy w sklepach. Taki rabaty mogą wynosić nawet do kilkunastu procent. Przy wyborze kart kredytowych warto zawsze sprawdzić czy oferowane są do niej dodatkowe rabaty.

Programy lojalnościowe

Realizowanie programów lojalnościowych to popularne rozwiązanie nie tylko w bankach, ale również wielu firmach z innych branż. Wiele kart kredytowych jest również połączonych z programami lojalnościowymi. Dotyczy to firm z różnych branż. Jeśli z usług firm z określonej branży korzysta się bardzo często wówczas program lojalnościowy może być bardzo korzystny.

Programy lojalnościowe pozwalają na zbieranie punktów, które następnie mogą być wymianie zarówno na rabaty jak też na pieniądze. Warto sprawdzać z jakich programów lojalnościowych można korzystać przy wybraniu karty kredytowej w danym banku. Programy lojalnościowe mogą być połączone z firmami z różnych branż co pozwala na dopasowanie usług takich firm do zachowań zakupowych.

Moneyback

Jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań oferowanych przez karty kredytowe jest moneyback. Pozwala on na uzyskanie zwrotu części kwoty przy zakupach. Poszczególne karty kredytowe mają różne warunki, na których można korzystać z moneyback. Dotyczy to między innymi maksymalnych kwot miesięcznych, które mogą podlegać zwrotowi. wiosenna-pozyczka

Takie kwoty mogą być ustalone w formie sumy pieniędzy, które maksymalnie mogą podlegać zwrotowi jak też procentu wydatków zrealizowanych przy użyciu karty kredytowej. Jednocześnie warto sprawdzić jakich usług dotyczy moneyback. Przy wielu kartach kredytowych moneyback dotyczy zwrotu wydatków w określonych punktach sprzedaży czy branżach.

Cashback

Posiadacze kart płatniczych w postaci kart do konta osobistego mogą korzystać z usługi cachback. Taka usługa pozwala na wypłacanie środków finansowych przy zakupach w punktach sprzedaży, które posiadają odpowiednie terminale. Jednocześnie cashback pozwala bardzo często dodatkowo korzystać z programu premiowego, który pozwala po zakupie produktów uzyskać zwrot części zapłaconej sumy pieniędzy.

Cashback może dotyczyć zwrotu zapłaconych kwot przy wszelkiego rodzaju transakcjach realizowanych przy użyciu karty płatniczej co ustalane jest w formie procentu łącznej sumy wydatków przy użyciu karty.

Taka usługa może być również ograniczona jedynie do określonych rodzajów zakupów co dotyczyć może wyselekcjonowanych przez dany bank branż czy też punktów sprzedaży. Jeśli chce się korzystać z programów premiowych w ramach cashback warto dokładnie sprawdzić warunki, na których funkcjonuje program premiowy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.