Renta socjalna – ile wynosi, komu przysługuje?

Renta socjalna – ile wynosi, komu przysługuje?

Renta socjalna to państwowe wsparcie, które zapewnia dochód osobom, które są niezdolne do pracy, a ta niezdolność powstała przed wejściem na rynek pracy. W tym roku przepisy zmieniły się na korzyść rencistów, więc warto się z nimi zapoznać. Omawiamy najważniejsze kwestie związane z rentą socjalną 2022

Czym jest renta socjalna?

Rentę socjalną otrzymuje się, jeśli stwierdzono pełną lub czasową niezdolność do pracy. Tym jednak różni się od renty z tytułu niezdolności do pracy, że niepełnosprawność musi być stwierdzona przed wejściem na rynek zatrudnienia, czyli w dzieciństwie albo do momentu ukończenia nauki w szkole.

Ile zarobisz w pierwszej pracy? Sprawdź!

To świadczenie zostało stworzone po to, aby zapewnić środki do życia tym osobom, które nie mogą wejść na rynek pracy, ale z oczywistych względów nie mają odpowiedniego stażu zatrudnienia, aby móc skorzystać z renty z tytułu niezdolności do pracy.

Komu przysługuje renta socjalna?

Ustawa z dnia 27 czerwca 2007 roku o rencie socjalnej określa, komu przysługuje świadczenie i są to osoby:

 • posiadające polskie obywatelstwo i zamieszkałe na terenie Polski,
 • z innych krajów, ale posiadające kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (z wyłączeniem niektórych obywateli państw trzecich),
 • mieszkające w Polsce, które są obywatelami Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Dodatkowo trzeba być:

 • pełnoletnim (albo kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16. roku życia),
 • niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, co zostało stwierdzone przez orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS przed osiągnięciem pełnoletności lub w trakcie nauki.

Kto nie dostanie renty socjalnej?

Renty socjalnej nie dostaną osoby, które pobierają z ZUS następujące świadczenie:

 • emeryturę,
 • uposażenie w stanie spoczynku,
 • świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę inwalidzką,
 • rentę strukturalną.

Co ważne, otrzymywanie renty rodzinnej nie wyklucza otrzymywania renty socjalnej, jeśli rodzinna nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kogo jeszcze wyklucza ZUS? Renty socjalnej nie można otrzymać także, jeśli:

 • jest się posiadaczem lub współposiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni 5 ha,
 • podlega się tymczasowemu aresztowaniu albo odbywa się karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem nadzoru elektronicznego),
 • zarabia się więcej niż 130% przychodów przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

Renta socjalna w 2022 roku: najważniejsze zmiany

W 2022 roku weszły w życie nowe zasady przyznawania renty socjalnej. Przede wszystkim zmieniło się to, ile można dorobić do renty socjalnej. Aktualnie można osiągać przychody w wysokości do 130% przeciętnego wynagrodzenia, aby nie utracić prawa do świadczenia.

Dodatkowo zmieniła się częstotliwość rozliczania renty socjalnej. Teraz osoba, która do niej dorabia, będzie mogła się rozliczyć po upływie roku kalendarzowego – miesięcznie lub rocznie. Można o tym zdecydować samemu, składając odpowiedni wniosek do ZUS. Renta socjalna przed zmianami musiała być rozliczania na bieżąco, po każdym miesiącu otrzymywania świadczenia.

Z katalogu przychodów, które mogą zmniejszyć lub spowodować utratę prawa do renty socjalnej w 2022 roku usunięto: najem, podnajem, dzierżawę i poddzierżawę. Ich osiąganie nie będzie więc miało wpływu na otrzymywanie świadczenia. W katalogu pozostają przychody: z umowy o pracę, z umowy zlecenie, z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego), z wynagrodzenia na czas niezdolności do pracy, ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, ze służby w wojsku lub w policji, pracy za granicą oraz z pracy lub współpracy na podstawie umowy agencyjnej.

Ile wynosi renta socjalna?

Jeśli zastanawiasz się, ile wynosi renta socjalna, to już spieszymy z odpowiedzią. Wysokość tego świadczenia jest ustalana raz do roku i można ją sprawdzić na stronie ZUS.

Renta socjalna 2022 wynosi 1 388,44 zł. W porównaniu do wysokości renty socjalnej 2021 została zwaloryzowana o 7%, czyli podniesiona z poziomu 1 250,88 zł.

Ile można dorobić do renty socjalnej?

Od początku 2022 roku do renty socjalnej z MOPS można dorobić więcej, bo 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez ZUS. Jeśli jednak wyniesie ono od 70% do 130%, to renta socjalna będzie zmniejszana, a gdy przekroczy 130%, to zawieszana. Do 70% można dorabiać bez żadnych konsekwencji.

Zgodnie z wartościami obowiązującymi od marca 2022 r., 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to 3 963,80 zł, a 130% 7 361,34 zł.

Jak wypełnić wniosek o rentę socjalną?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć w ZUS wniosek o rentę socjalną. Dokument trzeba uzupełnić następującymi danymi:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego itp.),
 • dane adresowe,
 • numer konta, na które ma wpływać renta socjalna,
 • oświadczenia, które mogłyby wpłynąć na brak prawa do otrzymywania renty (np. zbyt wysokie zarobki, przebywanie w więzieniu czy posiadanie nieruchomości rolnej).

Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) nie starsze niż 30 dni,
 • dokumentację medyczną, potwierdzającą stan zdrowia,
 • wypełniony przez pracodawcę druk OL-10 (okres zawartej umowy o pracę i kwota przychodu).

Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji ZUS?

ZUS na swojej stronie internetowej informuje, że można się odwołać w sprawie niekorzystnej decyzji dotyczącej renty socjalnej. W tym celu należy złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (I instancji) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisma z ZUS.

Odwołanie należy złożyć we właściwym oddziale ZUS osobiście lub wysłać pocztą.

Jeżeli wyrok sądu I instancji będzie niezadowalający, można złożyć apelację do II instancji. We wszystkich pismach należy powoływać się na Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeks postępowania cywilnego.

Czy renta socjalna jest dochodem?

Zgodnie z art. 61 Ustawy o świadczeniach rodzinnych rentę socjalną wlicza się do dochodu. Z otrzymywania renty trzeba się rozliczyć, składając coroczny PIT. Natomiast ZUS automatycznie pomniejsza świadczenie o zaliczki na podatek dochodowy, nie trzeba więc płacić ich samemu.

Czy komornik może zająć rentę socjalną?

Renta socjalna może zostać włączona w egzekucję komorniczą, ale oczywiście komornik nie pozostawi rencisty bez środków do życia. W zależności od typu długu może on zająć określoną część miesięcznego świadczenia:

 • długi alimentacyjne – 60% renty,
 • długi względem placówek zdrowotnych – 50% renty,
 • inne długi – 25% renty.

Czy renta socjalna wlicza się do emerytury?

Renta socjalna to okres nieskładkowy. A okresy te mogą być wliczane do emerytury. Jednak renta socjalna nie widnieje w katalogu przychodów, które są uwzględniane.

Kiedy wypłacana jest renta socjalna?

Renta socjalna jest wypłacana z góry za dany miesiąc w jego piątym dniu, czyli renta za wrzesień powinna wpłynąć na konto bankowe uprawnionego do otrzymywania świadczenia 5 września. Warto pamiętać o sesjach przelewów. Jeżeli przelew zostanie zlecony zbyt późno, to renta wpłynie kolejnego dnia roboczego.

Renta socjalna a orzeczenie o niepełnosprawności

Sam fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie kwalifikuje z automatu do otrzymywania renty socjalnej. Wszystko zależy od stanu zdrowia i opinii lekarskiej. Jeżeli lekarz stwierdzi, że niepełnosprawność trwała już przed wejściem w okres zatrudnienia i uniemożliwia podjęcie pracy, wtedy należy się renta socjalna.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.